Apr 27, 2014

Smernice za traženje posla u Finskoj

Upornost, odlučnost i motivacija su ključne reči kada je u pitanju traženje posla, kako svuda u svetu, tako i u Finskoj. Finsko tržište rada je vrlo konkurentno i traženje posla je pravi izazov.

Finska software kompanija Futurice i njihov oglas za posao.
Finska je najvišu stopu nezaposlenosti imala početkom devedesetih sa 20%, dok je danas ta vrednost 8,5%. Prema statistikama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, odnosno OECD-a, plate  u Finskoj su na nivou proseka 33 države članice, ali je zato kraće radno vreme, stopa nezaposlenosti manja, a beneficije za nezaposlene veće.

Iz tog, i mnogih drugih razloga, Finska je privlačna zemlja za nezaposlene iz svih krajeva sveta, jer znaju da se u Finskoj mogu osećati bezbedno.

Postoje velike regionalne razlike između lokalnih tržišta rada u Finskoj. Ruralna Finska nema mnogo radnih mesta .Upražnjena radna mesta su uglavnom fokusirana na jug Finske i velike urbane sredine. Tradicionalni zadaci zaposlenih zahtevaju sve veći broj novih veština i kompetencija. Zaposleni moraju biti obrazovani i stalno ažurirati svoje veštine. Danas je u Finskoj veliki broj poslova zasnovan na stalnom ugovoru. Kratkoročno zapošljavanje u Finskoj je međutim postalo često u poslednje vreme, ali ipak ne  tako često kao što je slučaj u drugim delovima Evrope.


Ako nameravate da tražite posao i radite u Finskoj, obično je potrebna boravišna dozvola koja se dobija na osnovu radnog odnosa, a koju vam izdaje država Finska. Naravno, za rad do 3 meseca (alle 3 kk), nije vam potrebna boravišna dozvola. Za dobijanje ove dozvole, možete se prijaviti i elekronski, preko E-servisa, na OVOM sajtu:

Biće vam potrebne i dve fotografije, koje su utvrđene finskim propisima. Dimenzije: sirina 36 mm, visina 47 cm. Sama glava na ovoj fotografiji mora biti visine od 32-36 mm, na sredini i sa pravim pogledom na kameru. Izraz lica neutralan, usta zatvorena, oči jasno otvorene. Naočare za vid morate skinuti pri fotografisanju. Sama fotografija mora biti neoštećena, bez fleka, savijanja ili ogrebotina.

Zahtev za prvu dozvolu boravka u Finskoj se obično dobija pre ulaska u Finsku. Zahtev za izdavanje ove dozvole se podnosi isključivo lično u ambasadi Finske u vašoj zemlji. Samo u izuzetnim slučjevima se ova dozvola može dobiti tek po ulasku u Finsku i to u policijskoj upravi lokalne zajednice gde će vam biti prebivalište. Zahtev, možete poslati i elektronski preko sajta koji sam dala, ali svakako i pored toga morate otići do ambasade i potvrditi vaš identitet, dati otiske i pokažete originalna dokumenta. Tek nakon toga će se vaš zahtev obrađivati. Ako ste pre dozvole boravka već dobili posao u Finskoj, poslodavac vam mora poslati ugovor,  obrazac TEM 0.54 koji ćete priložiti u ambasadi, a na osnovu kog vam mogu izdati dozvolu. Vi popunjavate obrazac OLETY1 a poslodavac TEM 0.54.

Pravo na rad u Finskoj,  bez boravišne dozvole je moguće u sledećim slučajevima:

-          Ako ste nastavnik, prevodilac, profesionalni umetnik, sportista, sportski sudija, sportski trener, specijalista, sezonski berač i radite na osnovu poziva ili ugovora najviše 90 dana

-          Ako ste vođa turističke ture po Finskoj, internacionalni vozač koji prevozi robu iz neke zemlje u Finsku, najviše do 90 dana

-          Ako ste mornar koji radi na plovilu sa spiska trgovačkih plovila koja učestvuju u međunarodnom  transportu ili plovi između stranih luka. 
 
-          Ako ste istraživač i dolazite u Finsku na osnovu sporazuma, radi potrebe naučnog istraživanja, najviše do  90 dana.

-          Ako ste stalno zaposleni u kompaniji koja posluje u drugoj EU / EEA zemlji, a vi došli u Finsku da obavljate privremene akvizicije ili kooperantske poslove kao što je navedeno u propisima koji se odnose na slobodu pružanja usluga, najviše do  90 dana.

Diskriminacija je u Finskoj najstrožije zabranjena i zakon zahteva jednak tretman za sve. Poslodavac ne može različito tretirati ljude na osnovu pola, starosti, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, invalidnosti, religija, mišljenja, verovanja, političke aktivnosti i bilo čega drugog. Ovaj zakon o diskriminaciji se primenjuje kako pri samom prijemu kandidata u radni odnos, tako i kasnije, u toku radnog odnosa....e a onda se setim, kakve sam oglase viđala na sajtovima, u Srbiji konkretno, pa se zgrozim. Veliki postotak poslodavaca traži fotografiju kandidata i da ne bude stariji recimo od 35 godina. Užas! Žao mi je što država ne kažnjava ovakve poslodavce jer je to diskriminacija u najčistijem obliku. O političkim varijacijama, vezama, podobnosti pri zapošljavanju, neću ni da pričam.

Kada u toku traženja posla dobijete informacije o tome kolika je plata u tom sektoru, cifre su obično prikazane u bruto obliku, a onda morate sami izračunati koliko će vam se poreza odbiti i koliko ćete primiti„na ruke“,odnosno neto. Sve o tome imate na linku http://www.vero.fi/en-US/Precise_information,

 Tu imate sve objašnjeno i na engleskom, a imate i porez kalkulator gde možete izračunati sve što vas u vezi sa tim interesuje. 

U Finskoj ne postoji univerzalna minimalna zarada već to utvrđuju kolektivni ugovori u samoj firmi. Kada su bolovanja u pitanju, u većini sektora, plate se isplaćuju tokom bolovanja na osnovu važećeg kolektivnog ugovora, a ne zakona.  Kolektivni ugovori se sastavljaju na period od 1- 3 godine. Plate se isplaćuju jednom ili dva puta mesečno, ali češće jednom mesečno. Plata se dobija na bankovni račun koji ste dali poslodavcu. Plata se obično daje 1. u mesecu, 15. u mesecu ili poslednjeg četvrtka u mesecu. Od bruto plate izdvajaju se opštinski  porez, državni porez i porez na crkvu ( 1%), ukoliko je zaposleni član crkve. Od novca koji se ubira od plata zaposlenih, a u vidu poreza, novac ide na (tačnim redosledom)...obrzovanje, socijalnu sigurnost, socijalne i zdravstvene usluge, održavanje, državne organizacije i institucije i na oružane snage.

Iako su porezi značajni od bruto zarade, neto zarada je sasvim dovoljna za normalan život. PDV u Finskoj je 22%, ali ne na sve..na hranu i osnovne životne namirnice 12%, na usluge, lekove, knjige... porez je 8%, dok je na cigarete, alkohol,benzin itd, porez 22%. Plate u Finskoj se kreću u rasponu od oko 3000 do 8000 evra. Prosečno, od 4 000 do 4 500 evra.

Obrazac za popunjavanje koji se predaje Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a da bi se registrovali kao lice koje traži posao, nalazi se OVDE.  

U Finskoj su minimalna zarada i minimum uslova za rad utvrđeni kolektivnim ugovorom. U ugovoru koji budući zaposleni potpisuju sa poslodavcem, videće kakav se kolektivni ugovor primenjuje u toj firmi. Ako firma nema kolektivni ugovor, zakon o radu i dalje važi. Ako ugovor, koji poslodavac daje novozaposlenom da potpiše, ima gore uslove nego što su uslovi formulisani kolektivnim ugovorom, onda ti uslovi ne važe, već se gledaju samo uslovi iz kolektivnog ugovora.

Skoro svi zaposleni Finci su u nekoj sindikalnoj organizaciji. Postoje dva osnovna sindikata: ”Centralna organizacija” i ”Konfederacija plaćenih radnika“. Te sindikalne organizacije imaju svoje glavne predstavnike. Ovakav predstavnik (delegat) u jednoj sindikalnoj organizaciji zove se Luottamusmies i njemu se obraćate ako imate neki spor ili primedbu na ponašanje poslodavca, a ne možete sami da rešite isti sa njim.

Redovno radno vreme u Finskoj, ne sme prelaziti 8 sati dnevno i 40 sati nedeljno, u periodu od 52 nedelje. Puno radno vreme  iznosi od 7,5, do 8 sati dnevno, dok skraćeno radno vreme porazumeva 4 ili 6 sati dnevno. Ako dnevno radno vreme prelazi 6 sati rada, zaposleni imaju pravo sa pauzu od trajanju od najmanje 60 minuta i slobodni su da napuste radno mesto. Radno vreme mora biti usklađeno tako, da svaki zaposleni u toku jedne radne nedelje ima najmanje 35 sati neprekidnog odmora, pri tom, po mogućstvu, ako to opis posla dozvoljava, da to bude i sam dan nedelja. Tokom redovnog radnog vremena, za rad u nedelju, plaća se 100% plate. Regres se plaća 50% od plate. Poslodavac se sa zaposlenima može, na osnovu kolektivnog ugovora o radu, dogovoriti o fleksibilnom radnom vremenu, koji takođe ne sme prelaziti 40 sati nedeljno. U tom ugovoru se tačno moraju precizirati sve pojedinosti, pa i minimum radnih sati u toku dana. Tada zaposleni može dolaziti na posao u intervalu od 7 do 9 sati pre podne, kako njemu najviše odgovara. Za svaki prekovremeni rad, potrebna je saglasnost zaposlenog. Inače, prekovremeni rad se može ostvariti u granicama do 138 sati u periodu od 4 meseca, ili 250 sati u jednoj kalendarskoj godini. Godišnji odmor za radnike koji su u firmi manje od godinu dana je 24 dana.

Svakako, ako ste dobili posao, morate potpisati ugovor sa poslodavcem. Potpisujete ga samo ako ste pravilno razumeli i prihvatili sve stavke navedene u ugovoru. Ugovor mora da sadrži pun naziv i adresu firme, datum zapošljavanja, dužina probnog rada ( ukoliko je ugovorena, a može trajati najviše 4 meseca), zatim ako ste primljeni na određeno vreme, razlog zašto ste primljeni na određno, kao i datum početka  i kraja zaposlenosti, mesto rada, radno vreme (da li je kokopäivätyö –puno radno vreme, osa-aikatyö – skraćeno radno vreme,  vuorotyö – smenski rad...), opis i vrsta posla i radne obaveze, ugovorenu visinu plate, godišnji odmor, kolektivni ugovor koji se primenjuje (Työehtosopimukset)...Inače, da napomenem, kada je u pitanju probni rad, ugovor može biti raskinut bez davanja otkaznog roka, ukoliko  osoba na probnom radu ne zadovoljava kriterijume.

Što se otkaznog roka tiče, zaposleni mora najaviti poslodavcu da daje otkaz najmanje 14 do 30 dana ranije, dok ako poslodavac daje otkaz radniku, to mu mora najaviti u periodu do 6 meseci. Sve do dana otkaza, posao se obavlja normalno.Ako zaposleni daje otkaz, on nije dužan da obaveštava poslodavca o razlozima, dok je poslodavac dužan da u pismenoj formi da obrazloženja zašto se odlučio na taj korak.

Kada zaposleni uzima bolovanje zbog bolesti deteta, dete mora imati manje od 10 godina. U roku od 1 do 4 dana najkasnije, zaposleni mora  da obavesti poslodavca o uzimanju bolovanja. Trudnice imaju pravo da odu na trudničko bolovanje do 50 dana pre porođaja, ili ranije, ako tako lekar predloži. Porodiljsko odsustvo traje 105 radnih dana. Nakon porodiljskog odsustva, jedan roditelj može dobiti roditeljsko odsustvo kako bi se starao o detetu. Za to vreme prima se roditeljska nadoknada, koja zavisi od plate roditelja. Roditeljstko odsustvo se dobija na 158 radnih dana. Nakon roditeljskog odsustva, jedan roditelj može dobiti odsustvo na osnovu brige o deci, i ona može trajati dok dete ne napuni tri godine, i tokom tog perioda  roditelj dobija nadoknadu za brigu o detetu.

Inače, kada su deficitarni poslovi u Finskoj u pitanju, stanje je sledeće. Pre nekoliko godina, došlo je do smene čitavih generacija medicinskih sestara koje su otišle u penziju, i odjednom se stvorila potreba za ogromnim brojem medicinskih sestara. Da bi bio zadovoljen taj ogromni broj radnih mesta, u narednim generacijama bi svako  četvrto mlado biće moralo da uči školu za medicinske sestre, ali to je ipak nerealni san jer su mladi Finci više orijentisani za neke druge nauke. Zbog toga su Finci primorani da za ove potrebe regrutuju medicinske sestre iz inostranstva. Tacno je da je za ovaj posao neophodno znanje finskog jezika, i da to u startu deluje strancima kao otežavajuća  okolnost, ali se ipak mnogo njih ipak potrudi i savlada određeni neophodni nivo finskog jezika jer ih ipak tada čeka siguran i za uslove velikog dela sveta, dobro plaćen posao. Za posao medicinskih sestara u Finskoj je naročito potrebno znanje finskog kako bi imale dobru komunikaciju sa pacijentima, jer bi u suprotnom mogle ugoziti zdravje pacijenta.

Pored poslova gde se traže medicinske sestre, traženi su i psiholozi, kuvari, sporski treneri, audiolozi,  dadilje, finansijski stručnjaci,  babice, dijetetičari, farmaceuti, stomatolozi, softver developeri, stručnjaci za obuku i razvoj, zubotehničari...

Danas je, zahvaljujući EURES mreži za zapošljavanje, mobilnost zaposlenih mnogo veća, jer su sklopu EU zemalja postoji oko 1000 savetnika, pa se tako i u svim finskim gradovima nalaze ovakvi centri  gde savetnici pomažu kompanijama  da pronađu radnike iz inostranstva, i naravno Fincima koji požele da rade u nekoj drugoj zemlji. Ove kancelarije u Finskoj su izuzetno bitne za ljude iz inostranstva koji traže posao u Finskoj. Finci često organizuju sajmove zapošljavnja u delovima EU, gde je velika nezaposlenost, pa ovakve sajmove najviše održavaju u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj.Naravno, i ostali ljudi iz EU i van EU, mogu preko EURES sajta tražiti poslove u Finskoj. 
 
Na sajtu EURESA, možete napraviti svoj nalog, postaviti svoj CV u nadi da vas neki poslodavac može kontaktirati.

Finska je bila, a, u veoma maloj meri je to i sada, kulturno, etnički i jezički homogena zemlja pa je uglavnom bila rezervisana prema strancima, došljacima koji su u Finsku dolazili radi preseljenja i rada. Takav stav nije bio prisutan samo kod stanovništva već i od strane zvaničnika. Naravno, ni tada nisu bili rasistički i nacionalistički orijentisani, već nekako samo rezervisani. Međutim, od 2007. godine, kada je na vlast došla nova vlada sa premijerom Matti Vanhanenom, koja je donela novi program o strancima i imigrantima, nekako se stav Finaca promenio i odličili su da strancima ponude toplu dobrosošlicu, pa je i danas takav stav većine finskog stanovništva. Naravno, ima i onih koji su i dalje rezervisani, ali srećom, u manjini su. Upravo je zato od 2008 pojačan priliv stranaca koji  su dolazili i dolaze radi posla u Finsku. Oko 75% su to porodice sa decom.

Naravno, pošto je u Finskoj neophodno iznajmiti i stan  ukoliko  dobijete posao o ovoj zemlji,  jedan od sajtova gde možete tražiti stan je i ovaj

Za prodaju:
 
Za iznajmljivanje:


Ovaj sajt je veoma dobar, ali je na finskom, pa ću vam dati smernice kako da pretražujete. U gornjem delu upišete mesto koje vas zanima u Finskoj, a dole koja vas površina zanima i za koliko novca mesečno. Ovde morate ukucati i prvu i poslednju cifru.  U delu gde pise Huoneita, tu određujete koliki broj soba želite u stanu, ali to mesto možete ostaviti i prazno jer će vam svakako pretraživač izbaciti sve što ima. Pored toga, desno imate deo Tyyppi gde možete odabrati tip stana ali i to polje možete ostaviti prazno jer će vam pretraživač izbaciti sve što ima. Imate da odaberete  Kerrostalo Omakotitalo Erillistalo Rivitalo Paritalo Luhtitalo Puutalo Muu...Dole   kod strelice imate broj nađenih stanova po kriterijuma koje ste zahtevali. Evo primera: Ja sam tražila za grad Turku, i dobila 6 rezutata. Kliknem na Hae, i pogledam šta ima. Klikom na svaki stan imate fotografije i opis.Linkovi za traženje posla u Finskoj:
http://www.ejobs.fi/en/
( nije na engleskom, ali je odličan, prevedite ga na engleski preko nekog translate servisa i imate mnogo opcija za pretraživanje, čak i samo za letnje poslove)
( letnji poslovi)


Korisni linkovi:
Finska carina, odnosno  šta možete poneti sa sobom u Finsku http://www.tulli.fi/en/
NBO  Nacionalni odbor za  obrazovanje je odgovoran za priznavanje stranih kvalifikacija za poslove u Finskoj http://www.oph.fi/ 
http://toimistot.te-palvelut.fi/  Lokalne službe za zapošljavanje
Svaki boravak u Finskoj duži od tri meseca, mora se upisati u registar http://www.maistraatti.fi/en/
Šta vam je potrebno da biste živeli i radili u Finskoj http://www.migri.fi/
Da li će vaša vozačka dozvola važiti u Finskoj http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng

Imajte u vidu da se u skoro svakoj zemlji oglašava tek jedna trećina poslodavaca. Zato je korisno da pratite finske sajtove i kompanije u kojima ste zainteresovani da radite, pa da direktno ili vidite na sajtu da li traže radnike, ili da to pitate osobu za kontakt  (iz HR odeljenja, odnosno iz odeljenja za ljudke resurse) date kompanije, a  preko e-maila. Znači, uvek je najbolja direktna interakcija sa kompanijama. Veliki broj poslova se prenosi od usta do usta, pa je zato mnogo lakše naći posao u Finskoj, ako ste u Finskoj. Zato je dobro znati i učiti jezik jer se tada mnogo sazna od komšija, prijatelja, lokalnih poslodavaca. Zato je od neprocenljive vrednosti stalna komunikacija sa ljudima u Finskoj. Naravno, ako ste u Finskoj, posao možete tražiti i preko lokalnih novina …Helsingin Sanomat, 100-lehti, Metro ... posebno nedeljna izdanja, ali budući da su novine na finskom, to je još jedan razlog da naučite finski jezik, kako biste bar pristojno ovladali jezikom i mogli da pratite ova izdanja. U tim novinama su često i oglasi nekih stranih kompanija koje imaju svoje oglase na engleskom i koji uglavnom traže ljude sa znanjem engleskog jezika. Takođe, u ovim novinama možete i vi dati odlas da tražite posao. 

Televizija je još jedan način jer na teletextu na strani 521 YLE kanala imate odeljak o poslovima. Ako studirate u Finskoj, obavezno gledajte oglasne table jer se tu često postavljaju oglasi za letnje i sezonske poslove. Još jedan savet. Ako ste profesionalac  u nekoj oblasti, potražite firme na netu koje se bave vašom strukom, pišite im, i ne brinite ako nemaju dat oglas za slobodna radna mesta, jer postoji mogućnost da će vas imati u vidu ako im se dopadne vas CV. Često  postoji mogućnost da su raspoloženi da nekoga prime.
 
Ako ste u poziciji da ste u Finskoj, a još nemate posao, već  recimo samo bračni drug, a vi slobodno vreme trošite učeći jezik, postoje neke vrste rada u Finskoj, koji su, iako su kratkotrajni, slabo plaćeni ili neplaćeni, od esencijalnog značaja jer imate priliku da se pokažete, a i da ostvarite mnogobrojne korisne kontakte koji vam mogu pomoći u kasnijem dobijanju posla. Taki poslovi su : Vapaaehtoistyö, odnosno dobrovoljni rad pri nekoj organizaciji koji je generalno neplaćen, ali vam je od koristi zbog stvari koje sam već napomenula. Työkokeilu poslovi su za one koji su veoma limitirani za razne poslove zbog zdravstvenih razloga. Työllistämistukiposlovi su na vreme od 6 do 10 meseci..ili recimo Oppisopimus poslovi koje podrazumevaju rad uz studiranje.
Ako konkurišete pismenom aplikacijom, nemojte slati neke unapred pisane šematske aplikacije, već svaku aplikaciju prilagodite duhu oglasa na koji se javljate. Obavezno pokažite da ste motivisani, i istaknite svoje prednosti u vezi sa tim poslom, ali nemojte preterivati u hvalisanju, da ne biste izazvali suprotan efekat. Pišite jasno i koncizno, ne preopširno. Najviše jednu A4 stranicu. Izaberite neki lep font, što jednostavniji i klasičniji. Fotografiju priložite samo ako traže. Na kraju ne zaboravite da ostavite vaše kontakt podatke. Uz to priložite i vaš CV. Finci nemaju preopširne CV-e, već samo relevantne informacije, bez navođenja svakog uspeha u životu, pa zato sledite njihov stil.
Ako vas pozovu na intervju, pošto je prvi utisak veoma bitan, obucite se jednostavno i poslovno. Raspitajte se o datoj kompaniji na sajtu, kako biste im pokazali da dosta znate o samoj kompaniji. Sve reference i dokaze o uspehu ponesite sa sobom. Osoba koja sa vama radi intervju treba prva da vam pruži ruku. Gledanje u oči se podrazumeva. Budite iskreni u odgovorima, ali ne navodite previše vaše slabosti. Nemojte pričati o negativnim iskustvima na prethodnim poslovima. Naravno, nemojte držati monolog, već imajte u vidu da i vi možete postavljati pitanja (odmerena). Finci lakše podnose i više vole poniznost u izlaganju nego preterano  samouverene ljude, zato ne hvalite sebe previše. Kada završite, zahvalite im se na izdvojenom vremenu.
U Finskoj se često, posle prvog intervjua, organizuju i testovi u cilju procene podobnosti kandidata. Mogu da obuhvate sledeće: IQ test, test saznajnih sposobnosti, test prcene ličnosti, test simulacije…Naravno, za ove testove se faktički ne možete pripremiti, ali ono što možete je to, da na testiranje odete naspavani i odmorni, kao i da budete pažljivi pri rešavanju. Ukoliko je test vremenski ograničen, ne dozvolite da kvalitet trpi. 

Neka od pitanja često su sledeća:
Opište sebe u par rečenica
Šta znate o našoj kompaniji?
Šta vas motiviše?
Kako odgovarate na pritisak na radnom mestu?
Kakvu će korist imati naša kompanija od vas?
Na koje vase postignuće ste veoma ponosni?
Kakvu platu očekujete?
Kako se nosite sa teškim saradnicima ili klijentima?
Kakvo poslovno  okruženje volite?
Kako se vaše obrazovanje uklapa u ovaj konkurs?
Itd, itd…

Kada se zaposli, dužnosti zaposlenog su, da prati uputstva supervizora, radi dobro i odgovorno svoj posao, da se uzdržava od konkurentskih aktivnosti, da čuva poslovnu tajnu, poštuje interese firme, da ne dolazi na posao pod dejstvom alkohola, dok su njegova prava da dobija redovnu isplatu koja je zagarantovana kolektivnim ugovorom,  da bude zakonom zaštićen, da sam donosi odluke da li će pristupiti sindikatu, zatim pravo na bezbedno radno okruženje…itd.
Dužnosti poslodavca su da jednako tretira sve radnike, da obezbedi bezbedno radno okružnje, da  promoviše dobru atmosferu u koektivu, organizuje druženja, da promoviše profesionalni razvoj zaposlenih…itd.
Ukoliko ne govorite finski imajte ovo na umu…Iako je engleski jezik naširoko prihvaćen u Finskoj, neki poslodavci ipak nerado zapošljavaju ljude koji ne govore finski (ili u nekim slučajevima, švedski), jer bi to značilo da se svi ostali u kancelariji moraju jezički prebacivati. Druga mana je to što tako propuštate sve neformalne komunikacije u firmi među kolegama. Zato ili pre konkurisanja pohađajte kurseve finskog, jer je za pojedine poslove potrebno već samo osnovno poznavanje finskog...ili jednostavno potražite mesta koja u svom opisu posla imaju  saradnju sa stranim klijentima, na jeziku koji poznajete. Dobra  strana je ta, da su lokalne vlasti, i mnogi poslodavci dali  strancima, koji govore samo engleski, posao, kako bi izdržavali svoje porodice, a za sve njih je ordanizovana obuka finskog jezika, ili besplatna, ili po zaista niskoj ceni, kako bi se što pre  integrisali u finsko društvo.   

Prema nekim istraživanjima o potrebnom vremenu za savladavanje finskog jezika, koja su urađena u Finskoj, 6 meseci intenzivnog vrednog rada je dovoljna za neku osnovnu komunikaciju na finskom, dok je oko 3 godine intenzivnog rada potrebno da biste ga solidno i dobro naučili. Naravno, svaki posao i njegova specifičnost zahteva drugačije nivoe poznavanja jezika.
Finska postavlja veliku vrednost na stručnu obuku, a zakonski zahtevi postoje u mnogim područjima i pozicijama. Svako ko je studirao i stekao kvalifikacije van Finske bi zato morao  da proveri unapred da li je njegova kvalifikacija službeno  prihvaćena u Finskoj
Pa, srećno!
Neke prevedene reči koje vam mogu zatrebati pri traženju posla:
Vuosiloma - Godisnji odmor
Vuorotyö - Smenski irad
Verot - Porez
Velvollisuus - Duznost
työehtosopimus TES - Kolektivni ugovor
Työsopimus - Ugovor o radu
Lomaraha - Regres
Lisä - Dodatak
lakko - Strajk
Lisätyö - Dopunski rad
Ylityö - Prekovremeni rad
Yövuoro - nocna smena
Palkka - Plata
Ammattiliitto - Sindikat
Aamuvuoro - Jutarnja smena
Työaika - Radno vreme
kirkollisvero - Porez na crkvu
valtionvero - Drzavni porez
Tuntipalkka  - Plata po satu
Liukuva työaika - Fleksibilno radno vreme
Kokoaikainen työ - Puno radno vreme
Koeaika - probni rad
kunnallisvero - Opstinski porez
Kuukausipalkka - Mesecna plata
Irtisanomisaika - Otkazni rok
Palkanmaksupäivä - Isplata po danu
Osa-aikainen työ - Honorarni rad
Toistaiseksi voimassaoleva - Rad na neodredjeno vreme
Kolmivuorotyö - Rad u tri smene
Kaksivuorotyö - Rad u dve smene
Kesälomakausi - Letnji odmor
Lääkärintodistus - Lekarsko uverenje
äitiysloma -  porodiljsko odsustvo
Vanhempainvapaa - Roditeljsko odsustvo
Sairausloma - Bolovanje
arvonlisävero - PDV
Bruttopalkka - Bruto plata
Nettopalkka - Neto plata
Yötyölisä - Dodata za nocni rad
Iltalisä - Dodatak zavecernji rad, posle 18 h
Lauantailisä - Dodatak za rad subotom
Sunnuntalisä - Dodatak za rad nedeljom
Eläke - Penzija

107 Komentari / Kommentit:

Tarja, mnogo hvala za ove informacije. Nikola M.

Tanja si si andjeo nemam sta drugo da kazem!toliko se trudis uopste ti nije mrsko pisati ove stvari ....osobe kao sto si ti su rijetke vjeruj mi :D hvala ti puno!

Tanjice pitanje jedno jel isto pravilo vazi i kad se radi na farmi gdje se beru jagode i npr gdje se sa jabukama radi i kruskama mislim ista prava moze se 3 mjeseca raditi bez dozvole za rad?ili to ipak samo vazi za berry picking?dal mozda znas?

Ovo vazi za sezonske berace, znaci sta god da je u pitanju....jagode, jabuke, grasak, pecurke....

Tarjastican Blog!!!
Puno hvala
Jager

dali je potrebna viza za berace,u kojim mestima se nalaze te plantaze?

Za berace nije potrebna viza, ukoliko imate crveni biometrijski pasos i ukoliko ostajete najduze 90 dana. Vecina mesta gde su plantaze, nalaze se u istocnoj Finskoj.

zaista pregrst informacija
da li mozda znate gde se moze pogledati da li je diploma prihvacena u finskoj , konkretno za stomatologa, skola je zavrsena u hrvatskoj , i koliko je potrebno imati finansija da bi bilo moguce preseliti se za finsku sa porodicom
hvala unapred

Ako ste diplomirali stomatologiju na nekom fakultetu u Hrvatskoj, najbolje je da se raspitate na nasem bivsem fakultetu i pitate, da li su im i gde, priznate dplome u svetu. Takodje, ako biste zeleli da u Finskoj radite kao stomatolog, morate se obratiti Nacionalnom organu za zastitu zdravlja Valvira, http://www.valvira.fi/en/ i njima dati na uvid skeniranu diplomu i po kom planu i programu ste zavrsili studije, a oni ce vam reci kakve su vam sanse.Morate uzeti u obzir da ovaj, kao ni mnoge druge poslove u finskoj, ne mozete obavljati bez znanja finskog jezika.

Da biste se preselili u Finsku, ne ozete onako kad i kako vi zelite, jer u tom slucaju imate pravo da u Finskoj ostanete samo 3 meseca. Da biste ostali u Finskoj i dobili papire, pre toga je potrebno da nadjete posao, na osnovu koga bi vas pustili da ostanete u ovoj zemlji na duzi rok. Koliko para vam je potrebno, zavisi da li cete ziveti od plate, u kom ste gradu, koliko placate stan, koliko vas je..itd....uglavnom, u Finskoj je zivot skup za sve, osim za Fince, pa vam prvo savetujem da trazite posao, ucite jezik, pa kada i ako dobijete posao, da tek tada razmisljate o preseljenju. S obzirom, da je su u Finskoj, medicinari deficitarni, vredi se potruditi. Zelim vam da uspete.

pozdrav svima ja sam iz srbije ali zivim u hrvatskoj tu sam se ozenio imam hr boravisne papire dali moze neko da me uputi i pomogne oko posla u finskoj radio bi bilo sta unapred hvala

Dobar dan, hvala na interesantim objavama. Interesuje me kakvo je stanje sa umetnickim poslom u Finskoj, u mom slucaju ja sam akademski vajar? Puno pozdrava

Za Vladicu...zaista vam je sve objasnjeno u ovom tekstu..idite na sajtove koje sam dala i tu trazite posao. Niko to ne moze raditi umesto vas...pozdrav uz zelju da nadjete posao u Finskoj

Za Luku...Umetnost i umetnicki poslovi su veoma cenjeni u Finskoj, jer je to zemlja koja voli dizajn, umetnost i sve sto ima veze sa umetnoscu. Savetujem vam da uspostavljate kontakte sa finskim vajarima, a od njih mozete saznati mnogo toga..mozete steci i prijateljstva, naci kontakte..pa i posao. mozda postanete novi Wäinö Aaltonen ili Walter Runeberg....ko zna? Evo vam link Asocijacije vajara Finske pa stupite u vezu sa njima... http://www.sculptors.fi/?page_id=14

Hvala puno na odgovoru i informaciji u vezi sajta. Kontaktiracu ih jer cenim i postujem Fisnku kulturu. Inace trenutno zivim blizu Finske u Sankt peterburgu. Ako budem napravio izlozbu u Helsinkiju bicete pozvani.:)

Molim, i drugi put. Svakako vam zelim da vam se snovi ostvare.

Pozdravljam Vas Tarja i veliki kompliment za ovaj rad.
Ja sam u međuvremenu oštampao REGISTRATION AS A JOBBSEEKER i treba da ga popunim i pošaljem ali mi nije jasno gdje!!! U dokument ne postoji tačna adresa u Finskoj a u Vašem gornjem tekstu soji da se treba predati Finskoj nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ja živim u Srbiji i
mogu to samo odavde i preporučeno poštom da pošaljem. Gdje bih mogao da dođem do tačne adrese te službe? Puno Hvala unaprijed. Tešanović

Tarja svaka čast. Jako lijepo pišeš. Jedno pitanje, ako uzmemo da otac dobije posao, kako djecu smjestiti u školu i koju? Kako je gore za naše najmlađe? Vrtići i prvi razred itd... da li se plaća za strance? molim te tvoje mišljenje.. Hvala i samo tako nastavi i ko bog da kad dođemo gore pisati ćemo ti...

@ttheos-community Hvala puno na lepim recima...Da biste se prijavili Nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje i registrovali kao lice koje trazi posao, neophodno je da zivite u Finskoj, odnosno da ste se preselili u Finsku. Posto niste, ovo za vas ne vazi. Ako se preselite, popunjavate ovaj obrzac i nosite ga u jednu od 15 nacionalnih kancelarija, u zavisnosti kojoj kancelariji pripada mesto vaseg preseljenja.

@Anonymous...hvala puno....inace, ako se preselite u Finsku, vase dete ce biti u skoli ili vrticu gde teritorijalno pripada. Skola je besplatna za sve, kako za domace, tako i za strance. U Finskim skolama je fantasticno, to zna ceo svet...

Hvala Tarja, na informacijama. Samo piši i dalje. Puno pomažeš!

Pozdrav! Molim te za savjet. Pošto je ljudima sa našeg područja finski jezik ko kineski i kada bi došli gore gdje bi primili ljude koji govore engleski. Gdje ti vidiš šansu? Gledao sam čistačice, dosta njih traži finski jezik... Konobarima treba alkoholna licenca. Da li stranci mogu dobiti gore takvu licencu? serviri? Ili sam te mogao pitati gdje ti vidiš najviše stranaca, u kojem sektoru? Hvala ti. Ovo što radiš je izvrsno!

Pozdrav.Imam jedno pitanje?Procitao sam ovu stranicu za trazenje posla I zaista je fantasticno objasnjeno.Ali interesuje me vezano za smestaj.Da li postoje neki poslovi u Finskoj gde nude besplatan smestaj za radnike.Ja sam recimo cuo da u nekim zemljama ima kada recimo rade u hotelijerstvu.Jos jednom stranica je femomenalna kao I blog :).Pozz

Finski je tezi od kineskog :)...salim se...pa ovako,...budi uveren da je ovo sto cu ti reci, zaista istina...naime, svako ko u Finskoj zeli naci pristojan i dugorocan posao, jednostavno mora da savlada osnove finskog za pocetak, a kasnije i da ga potpuno savlada. Veruj mi da je to uspelo mnogim ljudima koji su bili vredni i trudili se. Za one koji ne zele da uce finski jezik, sanse za posao su ili male ili kratkotrajne. Znam da su cuvarima parkova davali posao i bez nekog znanja finskog, Veoma cesto posao dobijaju oni sa odlicnim znanjem engleskog, i to posebno u stranim kompanijama koje imaju svoja predstavnistva u Finskoj, a takvih mesta ima dosta.. Takodje, veoma cesto vidjam i oglase gde traze graficke dizajnere sa znanjem engleskog,i gde finski uopste nije potreban....to isto vazi i za kompjuterske strucnjake, programere...i za poslove u usluznim delatnostima. Cesto posecujte i stranice velikih kompanija i njihove oglase za posao...kao recimo sajt najvece finske kompanije u oblasti sumarstva i industrije papira, UPM-Kymmene.
http://www.upm.com/EN/CAREERS/Jobs/Pages/default.aspx

Ako savladate finski, najvece sanse za posao imate u oblasti sumarstva, elektronike, proizvodnji papira, hemijskoj industriji, u oblasti inzenjeringa, medicine....

Takodje, postoje i neke mocucnosti za sezonski letnji rad u Finskoj...iz oblasti hortikulture i poljoprivrednih poslova,

Pogledajte obavezno i ovaj sajt, gde su postavljeni oglasiza posao u Finskoj, za one koji govore engleski jezik.
http://www.iagora.com/work/en/jobs-and-internships/for-english-speakers/finland

Ako saznam da li u Finskoj postoje neki poslovi gde nude i besplatan smestaj za radnike, javicu. Za sada mi nisu poznate takve mogucnosti.

Tarja sve pohvale za ovaj blog, svaka ti čast. Imao bih jedno pitanje. Kakav status imaju osobe koje bi pokrenuli vlastiti biznis u Finskoj, tipa caffe slastičarnica i sl. Ako ima kakav link koji piše o tome, uslovi, obaveze i sl.
Unaprijed VELIKO HVALA

Hvala na lepim recima...evo ovako, ne znam odakle ste, da li iz EU/EEA ili ne....ukoliko imate pasos EU, ili zivite u nekoj od drzava clanica Evropskog ekonomskog prostora (EEA), onda su vam vece pogodnosti za pokretanje sopstvenog biznisa u Finskoj, od onih koji ne ispunjavaju te uslove. U slucaju da nemate pasos EU, ili ne pripadate EEA, bice vam potrebna dozvola od Nacionalnog odbora. Finska je generalno idealno mesto za preduzetnike i pocetak biznisa, jer Finska nudi mnoge vrste pomoci a nudi i mnoge strucne savete za preduzetnike.Oni ce vam pomoci da razvijete biznis plan, koncept poslovanja, kako da otvorite racun firme, dati prakticne savete za uspostavjanje biznisa...itd...evo vam i nekih linkova pa proucite...

Pravni okvir za poslovanj u Finskoj
www.lexmundi.com/Document.asp?DocID=4351

Kako investirati u Finskoj
http://www.investinfinland.fi/main.php

Zdravo Tarja,blog je predivan.Dobio sam ponudu za posao u Finskoj,naravno predao sam za boravisnu dozvolu i dobio je.e sad moj poslodavac meni nudi 8,5 eura po satu,subota 12,5,a nedelja 17e.Medjutim na obrascu OLe_ty1 ne pise dali je to bruto ili neto satnica.Iskreno neprijatno mi je da pitam poslodavca,a na ovom sajtu koji si dala ne mogu da se snadjem,te crkva te ovo te ono.....-:)Molim te pomozi mi.Hvala unapred

Posto na obrascu ne pise, ja zaista ne mogu da znam na sta je mislio poslodavac...da li na neto ili bruto....Nema sta da vam bude neprijatno, to su stvari za koje je normalno da pitate pre odlaska u Finsku. Naravno, ni poslodavac nece imati nista protiv da vam sve lepo objasni.

U svakom slucaju hvala ti.Ja se nadam da ako je to bruto,kompletan porez nece biti veci od 25 posto.Najbolje bi bilo da je to neto satnica -;) hVALA JOS JEDNOM

Pozdrav Tanja,hteo sam da te pitam kako mogu za ovu godinu za naprimer sezonu jabuka(ako ona pocinje u avgustu-septembru)da stupim u kontakt sa poslodavcem,sta mi treba od papira,koliko kosta karta i sve ostalo sto bi moglo da mi pomogne u vezi toga.nisam dosad imao kontakt sa poslovima u inostranstvu pa me zanima.Hvala unapred

Upoznao sam slucajno jednog Finca na sluzbenom putovanju i kako sam bio jako zainteresovan za finski jezik, narod, obicaje itd. covek je bio odusevljen i vrlo rado je pricao na sve teme. Tada sam shvatio (do tad sam bio samo delimicno svestan) da je Finska definitivno jako lepa zemlja. Za razliku od uobicajene predstave o severnjacima (da su hladni, tihi, povuceni), takodje sam potpuno razvejao svoje stare predrasude, jer se i on strasno nesebicno interesovao za sve ruzne dogadjaje koji su pogodili nas region u prethodnih 20 ak godina.
Da ne duzim, poceo sam da mislim o odlasku u Finsku. Po struci sam meteorolog, a pouzdano znam da je njihov institut (FMI) u vrhu medju evropskim institucijama ovog tipa. Konkretno moje pitanje je, kakve su sanse obicnom drzavljaninu Srbije, pod uslovom da mu je priznato obrazovanje od strane Finskih nadleznih institucija, za zasnivanje radnog odnosa u drzavnim organima? Da li je na prvom mestu to moguce bez drzavljanstva? Naravno, ako pretpostavimo da u medjuvremenu ovlada barem pristojno finskim jezikom. Da li je uopste celishodno ulagati u ucenje finskog jezika u Srbiji (svakako da vredi uciti, ali pretpostavljam da se sansa za pravo savladjivanje jezika stice tek odlaskom u Finsku, zar ne?)
Postoje li neke preporuke u vezi jezika sa Vase strane?
Hvala!

Postovani, hvala za ovo lepo zapazanje. Da, upravo ste pogodili kakvi su zaista Finci....mislim, bar vecina. S obrirom na su zemlja “na kraju sveta” ili FIN-LAND, oni ne ocekuju da ljudi koji su hiljadama kilometara udaljeni od njih, poznaju bilo sta o Finskoj, osim da su culi za Nokiju ili njihove reli asove....ali kada Finac cuje da neko, recimo sa prostora Balkana, zna i za Sibeliusa, i za njihovu prirodu, gradove, slikare, arhitekte, sportiste, istoriju...oni se oduseve i bukvalno ih “kupe”, a mislim da je i moja malenkost doprinela popularizaciji ove zemlje bar na podrucju EX-Yu.

Sto se tice posla, konkretno govorim samo za vasu struku, tacno je da Finski meteoroloski institut ili Ilmatieteen laitos ima visoku reputaciju u svetu, i kao takvi imaju mnogo saradnje sa ostalim zemljama. Ta saradnja se ostvaruje i preko partnera saradnika . U tom smislu, bilo bi lepo i da im se obratite i licno, putem imejla ili i telefona, zasto da ne, kako biste se raspitali o ovome sto vas zanima. Dobra stvar je i ta sto ovaj institut, pored ovog glavnog u Helsinkiju, ima i svoje prostorije u svim delovima Finske..u Rovaniemiju, Kuopiju, Tampereu, zatim u mestima Sodankylä, Jokionen, Nurmijärvi... sto je mozda i bolje, bar za pocetak, jer je u Helsinkiju dosta skuplji zivot, pa je bar za pocetak bolje poceti zivot u manjem mestu
.
Naravno da imate sanse da dobijete posao, ali, za pocetak, da biste mogli da boravite u Finskoj duze od 90 dana, morate prvo imati posao, na osnovu koga bi vam mogli produziti boravak. Da biste aplicirali za finsko drzavljanstvo, jedan od bitnijih uslova je i da imate stalni izvor prihoda u Finskoj, odnosno da imate posao, sto biste im potkrepili dokazima... ugovorom o radu. znanje jezika, kao i to da je podnosilac zahteva neprekidno boravio u Finskoj pet godina....ostalo su uslovi koji se lako mogu ispuniti, ali ova tri su cesto najproblematicnija.

Sto se jezika tice, ovaj uslov podrazumeva da podnosilac zahteva ima zadovoljavajuce poznavanje usmenog i pismenog finskog, svedskog ili saami jezika, ondnosno jednog od ova tri sluzbena jezika u Finskoj. Koji cete jezik izabrati za ucenje i polaganje zavisice naravno i od mesta u kome nameravate da živite. Kada savladate jezik, najmanje do nivoa 3, morate imati sertifikat koji to i dokazuje.

Naravno da je vrlo smisleno uciti finski jezik ukoliko nameravate i istrajni ste u nameri da nastavite zivot u Finskoj. Ako mene pitate, cula sam da u Beogradu postoje neki kursevi finskog, ali ne bih znala da vam kazem nesto blize o tome. Posto je finski jezik specifican i potrebno je dosta truda da ovladate njim ( meni je maternji), ja bih vam nekako preporucila da nadjete preko interneta prave Fince, profesore finskog jezika, koji vas preko skajpa online, uce finskom jeziku ...naravno, komunicirate na engleskom. Ja sam se pre bavila time, ali sada nisam vise u mogucnosti. Znam dosta ljudi koji su na ovaj nacin dobro nucili jezik, jer pravi Finci znaju sta vam je potrebno i kako da dodjete do nivoa, koji vam je potreban za apliciranje.

Ako vam to ne odgovara jer vam znanje engleskog nije na nekom visokom nivou, onda je dobro resenje i neki kurs u nekoj od domacih skola stranih jezika koja u ponudi imaju i finski jezik
.
Uglavnom, budite uporni i isplatice vam se.

Postovana Tarja, hvala na ovom iscrpnom i brzom odgovoru!
Trud koji ulazete u popularizaciju Finske je svakako ogroman.
Kako imam ''samo'' 27 godina i jaku volju, misljenja sam da bih mogao da se upustim u kostac sa finskim jezikom, iako je potpuno jedinstven, tim pre sto to na neki nacin predstavlja dodatni izazov za jednog coveka iz Srbije. :)
Da ne kazem da sam vrlo tolerantan na ostre klimatske uslove kojima je izlozena ,recimo, Laponija. Inace, covek koga sam pomenuo rodjen je, zivi i radi u Sodankyla- i (posto ste pomenuli taj grad kao jedan od centara FMI-a), dakle pravi Laponac. :)
Zvuci vrlo zanimljivo i efikasno ucenje finskog sa pravim Fincima preko skype-a, moram vrlo dobro da se raspitam gde bih mogao da nadjem tako nesto, posto smatram da Engleskim sasvim dobro vladam.
Iz svega sto ste izlozili na ovoj stranici, a i ostalim, smatram da je jedino pravo
resenje ukoliko neko zeli da pronadje posao i na kraju se nastani u Finskoj, upravo ucenje samog Finskog, jer pretpostavljam da finski otvara vrata u vecini mesta gde
bi mogli da vas zaposle (nisam siguran za Saami jezike obzirom da je to narod koji zivi u Laponiji, a pretpostavljam da slicno vazi i za Svedski ili Engleski).
Dakle, ako sam dobro razumeo, prvo zapoceti sa ucenjem finskog, zatim u medjuvremenu traziti posao i ukoliko ti ponude neki ugovor, zatraziti dozvolu za ostanak duze od 90 dana. Odlaskom u Finsku bi trebalo da se ucenje samog finskog dosta unapredi(za one vredne, naravno :) ) i kroz posao i kroz obicnu konverzaciju, a zatim ukoliko bi se posao odrzao i finski savladao do zadovoljavajuceg nivoa, onda mozda postoji sansa za duzi ostanak i rad.
Zvuci kao sanjarenje, ali mozda je to i prikladno mojim godinama.
Puno pozdrava od Djordja.

Nikako nije sanjarenje, tim pre sto ovo nisu stvari koje se ne mogu sprovesti u stvarnom zivotu, ali jedini faktor da uspete su istrajnost i vreme. Mnogi su iz Ex Yu otisli u Finsku, malo se mucili i sada zive kao mali bogovi. Zato vam sve ovo i pisem. S obzirom na vase godine, mislim da je to idealno vreme...niste ni neki tinejdzer, sasvim ste zreli, a opet dovoljno mladi. Zato ne odustajte. Sami jezik sam spomenula samo iz razloga sto je jedan od zvanicnih jezika u Finskoj, i koji god da jezik od ta tri poznajete, moci cete da aplicirate za drzavljanstvo. Ako biste ziveli u jugo-zapadnom i zapadnom delu gde vise od pola stanovnistva govori svedski, mogli biste da ucite svedski, u Beogradu dosta mladih je zavrsilo svedski jezik, jer na fakultettu u Beogradu postoji odsek za skandinavske jezike i svedski, norveski....se uce ali finski ne. Kako god, ipak smatram da je finski jezik najbolje uciti, aukoliko se zeli otici u Finsku, jer se finski jezik koristi i govori u celoj zemlji, a ova dva jezika samo u odredjenim oblastima ( gde se takodje govori i finski).Samim tim, poznavanje finskog jezika otvara mnoga, mnoga vrata za zaposlenje u ovoj zemlji.

Cao Tarja. Odusevljen sam tvojim blogom, tvojoj susretljivoscu i ljubaznoscu. Procitao sam sve vezano za sezonske poslove, ali imao bih jedno pitanje vezano za mogucnost stalnog zaposlenja tamo. Uskoro zavrsavam studije arhitekture, pored toga radim honorarno 3d modelovanje, renderovanje, graficki dizajn...bukvalno sve sto se trazi. Bio sam na praksi u Njemackoj. Znam odlicno engleski i njemacki vjerujem da mi ne bi bio problem uciti Finski. Bio bih ti jako zahvalan ako mi posaljes bilo kakav sajt na kome se mogu nekome obratiti u ovoj struci ili nacin da se povezem sa ljudima i da uspijem tamo. Ovdje bez obzira na znanje ne uspijevam da zivim ni na minimalcu, pa sam odlucio da po svaku cijenu nekako pokusam otici odavde. Hvala unaprijed, veliki pozdrav

Postovani Marko, hvala ti na lepim recima, one uvek daju vetar u ledja :) E pa lepo, arhitektura...Moja starija cerka je arhitekta u Milanu i veoma dobro mi je poznato sve u vezi sa tom vasom strukom. U Helsinkiju je jedan Srbin, gospodin Bratislav Toskovic jedan od najboljih arhitekata, pa ga mozes i kontaktirati (recimo preko Fb stranice), jer verujem da ti moze dati niz korisnih saveta. Ovako...Iako je Finska zemlja dizajna, gde se ovi poslovi veoma cene, nemoj da ocekujes da ces sutra odmah dobiti posao, ali ono sto je dobro je to, da ako si uporan i ne odustajes lako, imas dobre sanse jer su Finci otvoreni ljudi za svaki vid saradnje ako je neko dobar u svom poslu...zato spremi svoju prezentaciju najbolje sto mozes kako bi se predstavio u najboljem svetlu).
Neki aktuelni poslovi....u finskim pretrazivacima za posao.
https://tyopaikat.oikotie.fi/en/?jq=architect&sort_by=score
https://tyopaikat.oikotie.fi/en/?jq=graphic%20engineer&sort_by=score
http://www.workinfinland.com/jobs-in-finland/graphic-designer/#.VYPULVKKy1k
Isto tako, na ovim finskim pretrazivacima za posao sto sam dala u tekstu, ukucaj posao koji trazis,... graphic designer, architect....i konkurisi svuda na lepo srocenom CV-u na engleskom jeziku.
http://www.ejobs.fi/en/
http://www.uranus.fi/en?lang=en
https://tyopaikat.oikotie.fi/en
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/finland/
http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/hakusivu.htm?lang=fi
( nije na engleskom, ali je odlican, prevedi ga na engleski preko nekog translate servisa i imaces mnogo opcija za pretrazivanje...Tu ukucaj graafinen suunnittelija ( graficki dizjner) ili arkkitehti (arhitekta)
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=38&lang=en&parentId=0&countryId=FI&acro=living
http://www.monster.fi/ ( nije na engleskom ali ima svrsene mogucnosti) Tu ukucaj graafinen suunnittelija ( graficki dizjner) ili arkkitehti ( arhitekta)

Neki korisni linkovi:
Udruzenje finskih arhitekata https://www.safa.fi/eng/
Dizajn studio, linkovi http://www.dexigner.com/directory/loc/Finland/Studios.html
( Mozes neke i kontaktirati, poslati im svoj CV, reference itd, i napomenuti da si voljan da radis u Finskoj)
Jedna od vecih arhitektonskih firmi u Finskoj http://tengbom.fi/

Poštovana, svaka čast za trud i predanost koje ulažeš u pisanju bloga.
Molim te ako možeš da mi kažeš kakva je potražnja odnosno mogućnost zaposlenja u socijalnoj službi odnosno socijalnoj zaštiti. Po zanimanju sam diplomirani socijalni radnik i imam 12 godina rada u struci (10 zvanično).
Pozdrav.

Hvala na lepim recima....na zalost, za ovu i ovakve struke, sanse za posao su skoro nemoguce, iz razloga jer je za ovakvu vrstu zanimanja neophodno odlicno znanje finskog jezika.

Veliki pozdrav Tarja. Vidim da si svima izasla u susret i iscrpno sve objasnila. Ako mozes i meni da pomognes,da mi objasnis kakvo je stanje sa medicinskim radnicima,kako se najlakse moze zaposliti i sta se moze raditi sa nasom medicinskom skolom. Po zanimanju sam pedijatrijska sestra i radim u porodilistu. Znam engleski,ali svakako bih i finski naucila. Hvala unapred!

Pozdrav,
evo odgovoricu vam najbolje sto znam.....Naime, cinjenica je da su medicinske sestre veoma trazene u Finskoj, ali da biste uopste dobili posao koji trazite u Finskoj, morate dobiti dozvolu da biste obavljali taj posao. Za pocetak, uvek je neophodno da se obratite Nacionalnom nadzornom organu za zastitu zdravlja VALVIRA. http://www.valvira.fi/web/en/valvira .

Jedan od bitnih uslova da biste dobili dozvolu da radite posao medicinske sestre u Finskoj je znanje finskog ili svedskog jezika, uz neophodan sertifikat koji to i dokazuje. Morate imaati zavrsen najmanje srednji nivo znanja finskog, YKI 4. Neophodno je da kontaktirate VALVIRU, posebno ako dolazite iz zemlje koja nije clanica EU, EEA, jer je u tom slucaju drugacija procedura za priznavanje strucnih kvalifikacija.

Draga Tarja, prvo Vas moram pohvaliti kao i Vas blog, zaista je impresivan. Uzivam citajuci Vase tekstove o Finskoj, nisam imala predstavu da je to jedna jako lepa zemlja.
Kao klinka zelela sam videti tu zemlju jer sam bila zaljubljena u Vile Valoa. :)
Sad, interesuje me kakav je stav Finske kao drzave prema zaposljavanju osoba sa invaliditetom? Imam potpuno ostecen sluh na oba uha. Da li bih ja imala bilo kakve sanse da nadjem tamo posao, ako bi se za to ukazala prilika? Postoji li u Finskoj neki poseban servis za zaposljavanje osoba sa invaliditetom? Kako u Finskoj stoji graficka industrija, tacnije ima li tamo dosta stamparija? Knjigovezac sam po zanimanju i bavim se proizvodnjom knjiga.
Unapred hvala!

Hvala od srca na ovako divnim recima. Sto se tice vaseg pitanja, malo sam zatecena, jer ne znam puno o toj tematici. Ono sto mogu da vam kazem, ono sto znam, i onako najiskrenije, to cu i napisati. Sto se tice polozaja osoba sa invaliditetom bilo koje vrste u Finskoj, zakonom je sve lepo regulisano. Osobe sa invaliditetom imaju sva prava kao i osobe bez invaliditeta i tu je zakon jasan...ali mislim da je realnost malo gora od toga, iako se zaista radi na tome i postoji mnogo programa u Finskoj, kao i organizacija koje se bave ovim pitanjem. Tvrdim da je svest Finaca veoma visoka kada je u pitanju ovaj problem, medjutim, cinjenica je da se situacija oko zaposljavanja osoba sa invaliditetom pogorsala poslednjih godina. Stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom i dalje je niska...broj subvencionisanih radnih mesta je opao, dok su strucna obuka i slicne aktivnosti porasle. Najgore prolaze neobrazovane osobe sa invaliditetom, dok su oni koji znaju neki zanat ili su obrazovani u mnogo boljem polozaju. U Finskoj tek oko 20 % osoba sa invaliditetom ima stalni posao, a mislim da je tako i u ostalim zemljama, na zalost. Obrazovanje povecava mogucnosti za osobe s invaliditetom na trzistu rada, ali i obrazovani ljudi sa invaliditetom se suocavaju s poteskocama dobijanja stalnog zaposlenja. Kada su u pitanju privremeni poslovi, tu je vec situacija bolja...ali opet, to nije stalni posao. Ali, i pored toga, smatram da je sadasnja socijalna situacija u Finskoj relativno dobra, jer postoje razne vrste materijalnih i ostalih vrsta pomoci za ovu kategoriju ljudi. Finska, kao clanica UNa i EU, promovise drustvo koje je otvoreno za sve gradjane, ukljucujuci i one s invaliditetom. Nacelo nediskriminacije osoba s invaliditetom sadrzana je i u nacionalnomi ustavu...medjutim, u praksi, osobe sa invaliditetom cesto ne mogu ostvariti svoja prava . To na zalost nije slucaj samo u Finskoj. ...ali i pored toga, cak i da je bolja situacija u zaposljavanju osoba sa invaliditetom, problem je jezik. Finska je zemlja koja za 95% poslova trazi iskljucivo znanje finskog jezika, pa svima koji zele da zapocnu zivot u Finskoj, OBAVEZNO napomenem da pocnu da uce jezik. Graficka industrija u Finskoj je zaista razvijena i tu ima prostora za zaposlenje, a cak i ne vidim problem ni u vezi sa vasim problemom jer je tu sluh manje bitan. Ono sto vam preporucujem zaista od srca je da nadjete preko interneta neke graficke radnje, da im se obratite, posaljete neke svoje radove, CV ali da obavezno zapocnete ucenje finskog. Nadam se da vas nisam demoralisala...samo sam bila potpuno iskrena.

Draga Tarja, iznenadjena sam Vasim ovako brzim odgovorom. :) Puno Vam se zahvaljujem sto ste mi razjasnili kakav je polozaj OSI u Finskoj. Sto se tice ucenja jezika, niste me demoralisali, vec tu gde ja zivim nema nijedne skole finskog jezika, vec samo svedskog i norveskog jezika. Nasla sam nesto u Beogradu, udruzenje Seura, ali nemam uslova da tamo putujem radi ucenja, jer sam vec prezauzeta svojim obavezama niti bih finansijski to mogla da priustim jer sam u drugom gradu. Ja sam Vas samo cisto informativno pitala, ako bi mi se slucajno nekad ukazala prilika da odem i vidim Finsku, pa da znam sta mi je ciniti. U svakom slucaju, puno Vam hvala!

Postovana Tarja da li mi mozete dati blize informacije o mogucnosti zaposlenja muzickog pedagoga? Takodje na kojoj adresi bih mogla da predam dokumenta za nostrifikaciju diplome? Hvala

U ovom tekstu sam dala spisak najtrazenijih zanimanja, ali kada su ostali poslovi u pitanju, gde spada i vas posao, i tu postoje sanse, ako imate dobre preporuke, ako ste dobri u toj oblasti...ali i ako znate finski jezik. Mozda biste mogli da proverite da li bi vas primili da radite na nekom fakultetu za inostrane studente, gde je nastava na engleskom, ali i to morate pitati direktno kancelariju tog fakulteta. Sto se tice nostrifikacija diplome, zahtev za nostrifikaciju diplome se podnosi na
http://oph.fi/english

Pozdrav Tarja! Kakva je situacija sa njegovateljima? Znaš li možda neki sajt za kontakt? Znam da je potrebno poznavanje finskog..., ali za prvu ruku brinuti o nekom mlađem babcu koji zna i engleski bi li to išlo... Da li je to traženo posao u finskoj? Vidio sam da postoji i kućna njega ne samo domovi...

Pozdrav! Kakva je situacija sa njegovateljima? Znam da je jezik težak ali može li se tu zaposliti? Ima li šanse?

Sto se tice posla za negovateljice, imate tekst o tome ovde:

http://mojafinska.blogspot.co.id/2014/06/au-pair-programi-u-finskoj.html

Zdravo Tanja ,kazi mi kako da dodjem do sajta za profi vozace kamiona-pricam Engleski i imamEU vozacku i veliko iskustvo ali imam BIH pasos...

Zdravo Tarja! Da li mozes da mi kazes kako Finci gledaju na strane diplome? Konkretno da li bi moja diploma sa Fakulteta u Beogradu(naravno prevedena i overena) bila prihvacena u Finskoj i da li postoje sanse da se sa srpskom diplomom zaposlim tu? Pozdrav iz Beograda!

Za pitanje clana Unknown ne znam odgovor.Ovde je sajt udruzenja profi vozaca, ali vam nece mnogo pomoci jer je sve na finskom
http://www.rahtarit.fi

Odgovor za clana Anonymous.

Za pocetak, prvo pogledajte da li je vas faakultet na listi akreditovanih fakulteta.
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Akreditovani_fakulteti_i_univerziteti-2014_022.pdf

...ako jeste, onda ide sledeci korak.
Potrebno je proveriti da li finski Nacionalni odbor za obrazovanje FNBE, priznaje vase akademske ili strucne kvalifikacije, a to cete saznati na ovom linku.
http://www.oph.fi/english/services/recognition a u odnou na ono sto je vasa profesija, ovde imate spisak ko je nadlezan za vasu oblast
http://www.oph.fi/english/services/recognition/professional_rights_on_the_basis_of_a_foreign_qualification

pozdrav

Tarja, veliko vam hvala na ovako iscrpnim informacijama! Pokazujete posvećenost radu na blogu, entuzijazam koji krasi vašu personu, i svakako ono najdivnije i najvrednije, pokazujete veličinu vašeg srca a sve u želji da pomognete ljudima koji se neštedeći bore za svoju budućnost! Sve pohvale, zaista!

pokusala sam preko linkova koje si postavila da nadjem posao za sezonske radnike...berace i sl. ali nisam uspela..da iz Srbije sam,da li bi mozda mogla da mi odgovoris koji link da ponivo dobro pregledam,hvala unapred Tanja

Pa zasto za sezonske radnike trazite linkove ovde? Nije mi jasno. Ovo su linkovi za trazenje regularnih poslova, a za beracke poslove link vam je ovaj

http://mojafinska.blogspot.rs/2016/01/sezonski-posao-branje-jagoda-u-finskoj.html

..mada, isreno mislim da je sada kasno za to, jer mislim da su poslodavci vec dobili hiljade mejlova i da vec uveliko imaju odabrane radnike.

Dobar dan! Pre svega bih pohvalio blog i vasu posvecenost u pomoci. Mene interesuje da li je moguce zaposlenje medicinkog tehnicara bez znanja jezika ili ako je obavezan jezik koji nivo je potreban? Koja je procedura za radnike iz Srbije? Hvala vam puno.

Hvala lepo. Bez znanja finskog ili svedskog nije moguce naci posao medicinskog tehnicara u Finskoj. U Finskoj je ovaj posao veoma trazen,pa je, uz malo truda i ucenje jezika, moguce naci posao uz odredjene uslove. Ako ste skolu za med. teh. zavrsili u Srbiji koja nije clanica EU, vasa diploma i ostale stvari koje su potrebne, morace biti prevedene na finski ili svedski i overene u sudu, a potom poslate organizaciji VALVIR, koja ce proceniti da li je vase znanje dovoljno, ili cete morati polagati razliku predmeta,po finskom planu i programu, kako biste imali iste kvalifikacije kao oni koji su tu skolu zavrsili u Finskoj. Na sajtu www.valvira.fi, naci cete obrazac za aplikaciju koju cete odstampati i popuniti na finskom ili svedskom, i sve to sa sledecim dokumentima poslati valviri. Sledeci dokumenti, prevedeni i overeni kod sudskog tumaca za finski ili svedski koji su vam potrebni su:
-kopija vazeceg pasosa
-kopija diplome
-licenca, odnosno potvrda da mozete i da ste sposobni da radite kao medicinska sestra/ tehnicar ( ne starija od 3 mesec)
-potvrde o radnom iskustvu
- ukoliko ste zena, pa ste menjali prezime i ono se razlikuje od imena na diplomi, morate priloziti i vencani list koji dokazuje promenu prezimena
Znaci, sve to, overeno i prevedeno se salje na adresu Valvira, PO Box 210, FI-00281 Helsinki, Finland
Naravno, to je prvi korak. Ako bi vam diploma odgovarala finskim diplomama, kasnije bi vam trazili sertifikat o znanju jezika...finskog ili svedskog, koji se dobija nakon polaganja ispita u Finskoj. U Finskoj inacepostoji mnogo specijalizovanih kurseva za migrante. Da biste imali odgovarajuci sertifikat jezika, morate imati najmanje najvisi stepen srednjeg nivoa jezika,odnosno YKI 4, nivo B 2.2.

Draga Tarja,
čitam Vaš blog uporno i često. Nikako da se usudim da Vam postavim pitanje. Moja mala porodica (suprug, ćerkica od 2 god i ja) razmišljamo o preseljenju u Finsku. Suprug je primenjeni vajar i dosada je radio u dve oblasti. Radio je najviše restauracije i ručne izvedbe na svim materijalima (ukrašavanje, pisanje, duboreze isl.) i godina je radio kao umetnički terapeut dece ometene u razvoju i dece sa posebnim potrebama, kao i psihjatriskim bolesnicima. Ovo Vam pišem jer do sada nismo uspeli da pronađemo ni jedan link na kojem se oglašavaju zanatske radnje koje se bave "finom umetnošću" nekom od oblasti vajarstva. Svesni smo da bez jezika ne može raditi kao terapeut pa se utom smeru nismo orijentisali. Ako imate bilo kakvu instrukciju, molim Vas da nas uputite.
Mnogo hvala i srdačni pozdravi iz Novog Sada

Postovani Novosadjani!

Hvala vam za to sto ste redovni na mom blogu.To me bas raduje. Evo ovako, sto se tice vaseg pitanja, shvatili ste i sami da je malo tezi put kada je u pitanju preseljenje u Finsku...ali, naravno, ne i nemoguc. Ako mene pitate za misljenje, mogu vam reci ovo: Ako ste zaista zainteresovani za Finsku, ucite jezik..a uzgred, kako je umetnost srecom oblast koja ima univerzalan jezik, mozda biste u pocetku mogli da se koristite i engleskim jezikom. Sto se sajtova tice, predlazem da se o svemu raspitate preko sajta Udruzenja finskih vajara, pa sva pitanja mozete postaviti preko imejla. Verujem da ce vam objasniti mnoge stvari. Link je http://sculptors.fi/

Zatim, tu je i Finsko udruzenje umetnika http://suomentaiteilijat.net/

Jos jedan od nacina je da se upoznate sa nekim finskim vajarima, i to najbolje onako neformalno preko blogova, pa vam saljem jedan takav link http://mustone.blogspot.com/2007/12/yhdistys-toimintaa-rirajoilla.html

Uzgrad, Finci vole umetnost i zaista cene umetnike, pa je to mozda olaksavajuca okolnost kod vaseg zanimanja. Ukoliko biste dolazili u Helsinki, makar turisticki, bilo bi lepo da imate odstampan portfolio na engleskom u vise primeraka i da pritom posetite Umetnicki distrikt u Helsinkiju i na licu mesta razgovarate o eventualnom poslu. Umetnicki distrikt je jedna velika oblast u Helsinkiju koja se prostire na 25 ulica, a sve to u kvartu koji je na samo 15 minuta od glavne zeleznicke stanice.Tu se, jedna do druge nalaze razne galerije, umetnicke i zanatske radionice, itd. Ima mnogo varijanti, ali ih treba sve probati, hrabro...

Hvala na sjajnim informacijama. Zaista su vredne.

Postovana Tarja,najpre hvala Vam na divnim tekstovima o Finskoj,koje redovno citam od kada mi je drug koji je posetio Finsku preneo svoje odusevljenje gostoljubivim ljudima i lepom zemljom.Diplomirao sam Etnologiju i Antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,ali radim posao van svoje struke,i nosim se mislju o odlasku u Finsku.Tek sam poceo da ucim Finski,pa me zanima kakve su mi sanse sa znanjem engleskog jezika da radim kao cuvar parkova,i molim Vas za link gde bih mogao da vidim za posao cuvara parkova. Hvala Vam unapred.

Postovani Nemanja
Bas ste izabrali lep poziv, ali na zalost, ocigledno ne dovoljno prepoznat u Srbiji. Odlicno je to sto ste poceli da ucite finski, jer vam je to pravi potez ukoliko nameravate da idete za stalno u ovu zemlju. Sto se tice vaseg pitanja, znam da je za takvu vrstu posla za pocetak dovoljno i znanje engleskog jezika. U ovom tekstu imate linkove gde imate i pretragu poslova u Finskoj, a na engleskom jeziku, pa tu i trazite i konkurisite jer ne postoji poseban link gde se traze samo ovi radnici.Treba da znate da ovo vazi samo za gradske parkove, jer u velikim nacionalnim parkovima rade profesionalni tzv. sumski rendzeri.

zdravo
da li znate imaju li jos neki sezonski poslovi, pored jagoda, za drugu polovinu godine?
hvala,
saša

hei Tarja,
u Finskoj sam po prvi put,tacnije u Helsinkiju,i nameravam da ostanemm ovde.nisam puno toga uspeo da vidim za ovo kratko vreme,ali ono sto sam video mogu reci da je prelepo,i grad,a i priroda okolo.imam jedno pitanje za tebe,pa ako imas vremena da mi odgovori,bio bih ti zahvalan.Naime,u braku sam sa drzavljankom Finske,podneo sam zahtev za boravisnu dozvolu,prijavljen sam na adresu u Helsinkiju...I pokusavam da pronadjem posao.I nemam predstavu da li uopste mogu legalno da radim ovde pre nego sto mi odobre boravak,nemam pojma da li imam neko pravo na osnovu braka ili kako vec.
Svaka informacija bi mi bila dobrodosla.I unapred kiitos paljon

Oko ovakvih pitanja ne volim da dajem odgovore jer ne smem da se usudim da nekome dam mozda pogresnu informaciju oko ovako bitne stvari. Ima stvari koje ja mislim da znam, ali da li je tako, ne znam. Posto ste vec u Finskoj, oko vaseg slucaja se raspitajte u prvoj policijskoj upravi i dobicete iz prve ruke sve odgovore na pitanja koja vas zanimaju. Posebno je to sve lako jer ste vec u Helsinkiju. Oko takvih pitanja ima hiljadu varijanti, pravila, finesa..i ne smem da vam dajem takve informacije. Srdacan pozdrav.

Pozdrav Radna kakavo je za posa Pekara ok treba u fiskoj.

Ne znam da li su im potrebni pekari. Pratite oglase na linkovima koje sam postavila ovde u tekstu. Pozdrav

Postovana, da li postoji potreba za pravnicima?

Ne znam gde ste zavrsili Pravni fakultet, ali ne verujem da postoji neka posebna potraznja za pravnicima sa diplomama sa nasih prostora.
Ja studiram u Srbiji i znam da sa ovom diplomom nemam sanse, bez velikog strucnog usavrsavanja. Oni primenjiju nordijsko pravo/ pravo evropske unije pa ukoliko ste strucni u toj oblasti i znate jezike (ne samo engleski, trebali bi tecno da govorite finski, pa u odredjenim slucajevima i svedski) pratite linkove, kao sto je autorka rekla i saljite CV-e. Srecno!

Draga Tarja, pre mesec dana sam se vencao Finkinjom. Mi sad pokusavamo da uradimo moje prijavljivanje ovde, ali nam nista nije jasno... Molim vas da nam pomognete, sta dalje?
Ja sam medjunarodni kinoloski sudija, odgajivac pasa i profesionalni sam groomer, sto zelim ovde da radim takodje, sta je potrebno za to? Hvala i lep pozdrav iz Heinole!

Veliki pozdrav za vas i sladak gradic Heinola. Cestitam na zenidbi i zelim vam lep i srecan zajednicki zivot. Sto se ticee prijavljivaanja, ne znaam sta vam tu moze biti nejasno s obzirom na to da vam je zena Finkinja,koja o svemu moze da se raspita u vasoj opstini, ali dobro, ja cu reci ono sto znam. Za pocetaak morate prijaviti vas boravak u lokalnoj policijskoj upravi a oni ce vam dati smernice za dalje. Sto se tice vaseg posla i poziva, posto u Finskoj izuzetno mnogo porodica imaju psa, mislim da cete se tu relativno brzo snaci, posebno jer ste u u juznom delu Finske, tacnije u Päijät-Häme, gde se inace brze dolazi do posla. Ono sto je neophodno je da se javite Finskom nacionalnom odboru koji se bavi priznavanjem stranih kvalifikacija kada zelite da se prijavite za posao u Finskoj, a taj odbor se bavi kako akademskiim kvalifikacijama, tako i profesionalnim.Oni vam jedino mogu dati dozvolu za pravo bavljenjem odredjenim poslom, jer pretpostavljam da te kvalifikacije niste stekli u Finskoj.Njihov sajt je http://www.oph.fi/english

Pozdrav Tajra.Imam dva pitanja.Prvo pitanje tice se poslova na engleskom jeziku.Da li znas mozda jos neke linkove vezane za posao na engleskom u Finskoj.A drugo pitanje tice se ucenja finskog.Interesuje me da li u Finskoj postoje neki kursevi ucenja jezika.Hvala unapred i izvini ako sam dosadan :)

Ma nisi dosadan, slobodno pitaj sta god te zanima. Sto se tice ostalih linkova za poslove, to su oni koji kopiraju poslove sa ovih zvanicnih linkova, tako da su ovi linkovi koje sam dala uglavnom najbolji. Sto se tice kurseva finskog u Finskoj, naravno da postoje i to u mnogim gradovima, ali evo na ovom linku imas i online pregled kuseva sirom regiona Finske, pa izaberi koji ti odgovara.

https://ilmonet.fi/#en

U vezi poslova preporucujem da pogledate i blog za zaposljavanje koji je u izgradnji https://job-srbija.blogspot.com poslovi sirom sveta na jednom mestu online i offline

Postovani Max Pek.
Objavila sam ovu poruku, jer u principu sve poruke objavljujem, ali mi se ne dopada ovaj vas pristup i nadam se da niste jos jedna no name agencija koja vara ljude. Ako ste zvanicna i registrovana firma za pomoc ljudima pri zaposlenju, to i napisite, pa onda i ako uzimate pare ljudima za obicne informacije, i ima smisla, pa ko hoce, neka plati. Pogledala sam vas sajt i osim cenovnika u evrima, nista nisam nasla o vama. S tim u vezi, ako poslujete na takav nacin, znaci li to da i vi meni sada dugujete pare jer se reklamirate preko mog bloga? Unesite podatke o firmi i nemojte raditi u mutnom, a do tada, nadam se da ljudi nece nasedati na vase usluge. Eto, samo iz tog razloga sam objavila ovaj vas komentar.

Draga odusevila si me svojom humanoscu i velikom zeljom da pomognes ljudima.Meni je san da radim i zivim u Finskoj radi bolje buducnosti svog deteta koja je druga godina srednje arhitektonski tehnicar.Mogla bih raditi kao kuvar,dadilja ili higijenicarka molim te ako imas vremena uputi me malo

Draga ja sam iz okoline Novog Sada jako me interesuje to jest cvrsto sam odlucila da dodjem da radim u Finsku jer ovde je jako tesko skolovati dete a vidi se da veliki potencijal.Imam 37 god kuvar sam po struci a mogla bih raditi kao dadilja i higijenicarka za pocetak molim te ako imas vremena uputi me malo jasnije i dali se traze takva zaposlenja.Hvala!

Postovana Magdalena, izvinite sto odgovor kasni, bila sam na godisnjem odmoru. Sto se tice toga sto ste nabrojali, sve se trazi, ali je za sve skoro potrebno znanje finskog. Eventualno mozete raditi kao dadilja kao poznajete engleski jezik. Za Au pair programe, na zalost, ne odgovarate jer imate vise od 30 godina. Vase dete bi imalo odlicno obrazovanje u Finskoj, na fakultetima, ali oni na zalost od ove godine nisu besplatni za studente koji dolaze izvan EU. Srbija stipendira preko DOSITEJA programa studente koji zele da studiraju u inostranstvu, a koji su zavidno dobri ucenici ili studenti neke od godina fakulteta, a stipendija je oko 4 hiljade evra na godisnjem nivou. To naravno nije dovoljno za zivot i studije, ali moze da bude od koristi ukoliko mozete da obezbedite ostatak za dete, da makar krene na studije, a kasnije, dete moze i da raducka na nekim sezonskim psolovima i da zaradi sebi malo para za studije. Srdacan pozdrav

Tarja ,da li, iako sam po struci hem.teh. a dobro poznajem engleski i imam 38 godina, mogu raditi kao dadilja

Iskreno, nikad se ne zna koga moze da strefi sreca da neki posaao poronadje, ali po mojoj proceni, jako tesko. Prvo, ne znate finski ili svedski, pa tesko mozete raditi kod finskih porodica, posebno sa decom, a kod stranih porodica koje govore engleski, isto malo teze, jer imaju veliku ponudu raznih sertifikovanih dadilja, vaspitacica i ostalih, koje uzgred znaju i finski,

Pozdrav Tajra.Imam jedno pitanje.Interesuje me kakve su sanse za stranca da se zaposli u Finskoj posti.Pitam jer vec imam iskustva u tom polju.

Bez znanja jezika, sanse su nikakve. Naime, to je posao koji zahteva kontakt sa korisnicima, a bez znanja jezika, to nije moguce.

Postovana Tajra citam vas blog vec duze vreme i imam samo pohvale.Posto je neverovatan :).Elem imam pitanje jedno.Trazio sam preko neta poslove u Finskoj i naisao sam na ovaj sajt:https://www.valtiolle.fi/fi-FI. Vidim da su u pitanju drzavni poslovi u Finskoj. Moje pitanje glasi kakve su sanse za stranca da konkurise i da bude primnjen na neki od tih poslova.Naravno pod uslovom da zna Finski.

Draga, izuzetno postovana Tajra,
Vi ste totalni car! Zaista nikada nisam videla ovoliko ulozene energije i dobronamernosti prema nepoznatim ljudima.
Pazljivo sam procitala sve prethodne komentare i vase odgovore ali nisam nasla odgovor na moja pitanja inace vas svakako ne bih opterecivala :-)
Ja sam po struci pravnik i solidno govorim engleski. Naravno, znam da u toj oblasti nema nikakve sanse da pronadjem posao. Moja ideja je da radim kao sobarica u hotelu i paralelno ucim finski, koliko god godina da treba kako bih eventualno dosla do boljeg posla. Moja pitanja su: 1.da li je realno zaposliti se na mestu sobarice samo sa znanjem engleskog?
2.da li takav ugovor obezbedjuje boravisnu dozvolu?
3.da li je plata dovoljno velika da moze da pokrije iznajmljivanje stana i skromne, osnovne potrebe za mene i dvoje dece?
Srdacno vas pozdravljam i zelim sve najbolje!
Ivana S.

Draga i izuzetno postovana Tarja,
Vi ste totalni car!
Nikada nisam videla da neko ulaze toliko energije i entuzijazma u informisanje i pomaganje potpuno nepoznatim ljudima.
Ja sam pazljivo procitala vas tekst, komentare i vase odgovore ali nisam nasla odgovore na moja pitanja. Zbog toga vas molim, ako ikako mozete, da pomognete i meni.
Ja sam po obrazovanju pravnik i znam da sa tim nemam nikakve sanse. Solidno govorim engleski. Moja ideja je da se zaposlim kao sobarica u hotelu a da paralelno ucim finski, koliko god godina da je potrebno da bih potrazila bolji posao.
Moja pitanja su:
1. Da li je realno zaposliti se samo sa engleskim kao sobarica?
2. Da li ugovor za to radno mesto obezbedjuje boravisnu dozvolu (za mene i dvoje dece)
3. Da li je plata dovoljna da pokrije skromne, elementarne zivotne troskove za nas troje (stan, racuni, hrana)
Srdacno vas pozdravljam i zelim sve najbolje!
Ivana S.

Postovana Ivana...hvala vam na ovim lepim recima, posebno jer ste mi ih uputili 25. septembra, bas na moj rodjendan :)

E pa ovako, da bih vam odgovorila na ovo pitanje. Ne znam da li imate i pasos EU ili ne, i ne znm kolika su vam deca, ali napisacu vam bar nesto.
1. Generalno, ima nekih poslova gde biste mozda i mogli da radite sa znanjem engleskog, ali naravno, ti poslovi su veoma ograniceni. Znaci, sanse su onako...male. Zapamtite, sanse su neuporedivo vece sa znanjem finskog ili svedskog. Medjutim, svasta sam neocekivanog videla, pa tako, mozda vam se i posreci pa ih nekako i ubedite da biste svojim radom, a ne poznavanjem finskog, ipak bili odlican radnik.
2. Ukoliko biste dobili ugovor, to bi vam bilo dovoljno za boravisnu dozvolu, ali ne znam da li i za vasu decu. Ukoliko su vam deca mladja od 18 godina, jer da bi deca dobila pravo na boravisnu dozvolu, moraju biti osigurana preko zarade roditelja. Tada se popunjavaju odrredjeni obrazci, koji je drugacji ako podnosite zahev iz vase zemlje ( PH4 plus) ili ako ste u Finskoj vec.( PK4 plus)
3.Hm, pa ne znam kolika bi vam bila plata i u kom mestu biste ziveli. Ako je plata osrednja, a zivie u Helsinkiju koji je skup i za smestaj i za hramu, tesko biste biste to izveli, dok biste u manjim mestima, ili u drugim gradovima Finske mozda i mogli.Zaista zavisi od visine plata sobarica, za koju zaista ne znam koliko iznosi.

Postovana Tarja,imam par pitanja za Vas:
1.Koliko je trazen posao babice u Finskoj?
2.Da li mora da se zna jezik ili drzava placa kurseve,posto sam cula da tako Svedska radi?Od stranih jezika samo engleski znam..
3.Sta je sve potrebno da bih se doselila i zaposlila u Finskoj?Treba boravisna dozvola ali ste opisivali i nesto vezano za poslodavce,da treba da sa njima da se dogovorimo pre dolaska u Finsku,ali kako bi to bilo u mom slucaju posto mislim da ste opisivali za posao u kompanijama,a ja se skolujem za babicu?
4.Da li biste mi dali linkove nekih sajtova,kanala odakle bih mogla da slusam i ucim finski i takodje predloge udzbenika za ucenje finskog od stranih autora tj. sa engleskog?Posto sam ja nasla nesto na Amazonu,ali me zanima Vase misljenje.
4.Koliko mislite da bi mi trebalo vremena da naucim jezik perfektno kao totalni pocetnik?
Kako da naucim strucni finski,posto se skolujem za babicu,tj. da li imaju te knjige? :)

Postovana Olga. Evo odgovora na vasa pitanja:

1. Posao babica je trazen i u Svedskoj i u Finskoj.
2.Bez znanja finskog ili svedskog, jer su oba sluzbeni jezici u Finskoj, ne mozete raditi ni kao babica, ni kao medicinska sestra. Postoje neki besplatni kursevi u Finskoj, ali in nema puno. Neke pakete besplatnog ucenja finskog daju nevladine organizacije, Kancelarije za zaposljavanje i ekonomski razvoj, kao i preko kancelarija za integraciju. Sa znanjem engleskog se ne moze raditi kao baica u Finskoj.
3.Malo vam je nedefinisano pitanje...ako me pitate kako da se doselite i zaposlite u Finskoj kao babica, tu je procedura malo komplikovana. Vi se prijavljujete online, i kontaktirate nacionalnom registru zdravstvenih radnika, takozvanoj VALVIRI, preko sajta valvira.fi. To ima smisla da uradite tek nakon savladanog kursa jezika, ali oko raznih pitanja, mozete ih kontaktirati i odmah. Naime,tek kada vam VALVIRA da dozvolu za rad, i ubace vas u centraalni registar, tada mozete da konkurisete preko raznih oglasa, za posao. Tada se mozete obratiti direktno bolnicama, kako bi vas imali u vidu. Tek kada vide da imate dozvolu od Valvire, mogu vas primiti, i na osnovu papira koji biste dobili, na osnovu njih mozete boraviti u Finskoj.Da biste uopste dobili licencu od Valvire, morate im poslati prijavu gde biste naglasili za koji posao se prijavljujete..odnosno za posao babice. Babica se na finskom kaze kätilö.
Prijavu skinite ovde
http://www.valvira.fi/documents/18508/3651383/Hakemus_toimia_laillistettuna_nimikesuojattuna_terveydenhuollon_ammattihenkilona_en.pdf/1b2dbab4-25bd-9be0-cee0-3c0b6365ac4d
prijavu popunite na finskom, svedskom ili engleskom, i psaljite na adresu koja vam pise na toj prijavi.
Uz to se mora poslati i sertifikat o poznavanju jezika, finskog ili svedskog.Ako im ne posaljete taj sertifikat uz ostalu dokumentaciju, VALVIRA vam moze dati sertifikat o priznavanju profesionalne kvalifikacije, ali cete licencu za rad dobiti tek kada im dostavite sertifikat o poznavanju finskog ili svedskog.
Kada saljete onu prijavu Valviri, saljete i
Kopiju vazeceg pasosa ili slican zvanicni dokument koji potvrdjuje vas identitet i drzavljanstvo
Dokument koji potvrdjuje vasu promenu imena ili prezimena ako je bilo koji od vasih prilozenih dokumenata izdat pod imenom koji se razlikuje od vaseg trenutnog imena
Kopija vaseg originalnog sertifikata o kvalifikaciji i bilo kakvih dodataka koji pokazuju sadrzaj i obim kvalifikacije (npr. Dodatak diplomi ili transkript zapisa)
Sertifikat o licenci za obavljanje svoje profesije izdat od nadleznog inostranog organa ako ste licencirani da obavljate svoju profesiju u zemlji koja nije Finska. Ovaj sertifikat ne sme biti stariji od tri meseca i mora navesti da je licenca vazeca i da nije predmet bilo kakvih ogranicenja. Ako ste licencirani da obavljate svoju profesiju u vise zemalja, morate dostaviti sertifikate iz svih tih zemalja u originalu ili kao kopiju);
Certifikat izdat od strane nadležnog organa koji potvrđuje da je vasa kvalifikacija u skladu sa zahtevima EU ili u originalu ili kao kopiji.
Prevodi na finski, svedski ili engleski gore pomenutih dokumenata koje je napravio prevodilac sertifikovan ili odobren u Finskoj ili drugoj drzavi clanici EU / EEA. Prevodi mogu biti dostavljeni u originalu ili kao kopije.
4 Nacionalni certifikat o poznavanju finskog ili svedskog u srednjem nivou, nivo 3 ili 4.

Za sva pitanja se mozete obratiti i finskom drustvu babica
https://www.suomenkatiloliitto.fi/

4. Procitajte ovaj tekst
http://mojafinska.blogspot.rs/2017/08/najbolji-nacin-za-ucenje-finskog-jezika.html
5. U proseku, ljudi nauce da se soldno sporazumevaju posle 3 godine ucenja..za prefektno znanje vam je potrebno puno vise.
Sto se tice knjiga bas za babice...ja ih ne znam.

Nadam se da sam vam malo pomogla. Pozdrav

Hvala Vam puno!Zaboravila sam da Vas pitam jos da li znaci Visoka medicinska skola u Finskoj?Ja sam zavtsila srednju medicinsku za babice i sad sam prva godina Visoke medicinske za babice.I znaci sto se tice jezika,potrebno je da im dostavim sertifikat poznavanja B1 i B2 nivoa jezika?Eventualno C1 i mozda C2?Ako se setim jos neceg pitacu Vas :)

Postovana Tajra.Zanima me kakva je procedura za stranca vezano za zaposljavanje u Finskoj.

Postovani/a

Mislim da je u ovom tekstu, kao i u ostalim tekstovima na ovom blogu, sto se tice vaseg pitanje, sve potanko lepo objasnjeno, pa me ipak pitajte nesto konkreno sto vas zanima. Pozdrav

Postovana Olga,
Skole i fakulteti se razlikuju od drzave do drzave, pa je neophodno da imate odredjeni, tj. dovoljan broj ESPB bodova(Evropski sistem prenosa bodova), a to ce vam reci u Valviri koliko je neophodno za zvanje babice. Ja to zaista ne znam.
Da, potrebno je daa im dostavite sertifikat, ali ne bilo koji, sa nekog kursa itd, vec ISKLJUCIVO, nacionalni sertifikat o znanju jezika ili YKI (Yleinen Kielitutkinto), koji je inace i zvanicni sertifikat u Finskoj, i to najmanje nivo 3 ili 4, sto odgovara srednjem nivou, odnosno B1 ili B2, a naravno, joss bolje po vas je da znate i nivo C1 ili C2, ali vam oni za sertifikat i licencu nisu neophodni, ali je bolje po vas kasnije da i njih savladate. O nivoima znanja imate u ovom tekstu, pa bi bilo dobro da procitate.

http://mojafinska.blogspot.rs/2017/05/nivoi-znanja-kod-ucenja-finskog-jezika.html

Hvala jos jednom.Izvinite ako Vam dosadjujem,ali odakle taj nacionalni sertifiikat mogu da dobijem?Nije mi jasno,ja treba kod njih da polazem jezik?

Usla sam u link koji ste mi poslali.Sad mi je jasno.Hvala Vam puno! :)

Molim, i drugi put. Srecno u vasim namerama i zelim vam da uspete.

Zdravo Tajra.Sve pohvale za blog.Neverovatan je.Zanima me kakve su sanse za stranca da se zaposli u drzavnoj firmi.

Hvala puno na ovako lepim recima. Pa, sanse zavise od mnogo stvari. Generalno, moguce je, i vazan preduslov je jezik. Bar nivo B1 ili B2, s tim stobiste to posle nadogradjivali. E sad, neke struke su trazene, neke manje... ali, sve je moguce, posebno ako ste odlicni u vasoj profesiji, odnosno poslu. Finci vole strucnjake.

Svaka Vam čast. Samo toliko. Sve najbolje.
Slobodan

Draga Tarja, jedinstvena kao uvek. Pozdrav od komsinice preko Baltika. Bilo bi lepo iskoristiti blizinu, ja sam sad stalno u Talinu. Pozdrav Olgica

Pozdrav draga Olgice. Nadam se da ste se lepo smestili u Talinu, navikli na okruzenje i da ste nasli inspiraciju za neku novu knjigu. Bice prilike i za vidjenje... Puno vas pozdravljam.

Pozdrav Tarja. Imam pitanjce. Moj suprug već 3 godine radi u Finskoj na ugovor (u istoj firmi), koji mu se produžava od projekta do projekta. Ja i dvoje djece smo u Hrvatskoj. Odlučili smo se preseliti u Finsku jer nam je dosta razdvojenosti, više smo odvojeni nego skupa. U slučaju da se desi da npr. nema projekta nekih dva, tri mjeseca, ima li on pravo na neku naknadu za to vrijeme dok ne radi? S obzirom da moramo iznajmiti stan bili bi u problemima da i na kratko ostane bez posla. Usput, blog Vam je odličan i hvala na svim iscrpnim informacijama.
lp, Rada

Postovana Rado,
U principu, tesko mi je da odgovorim na ovo pitanje, jer ne znam sta je sve napisano u ugovoru o radu izmedju poslodavca i vaseg supruga. Ono sto znam je, da svako ko u Finskoj ostane bez posla, moze da trazi i dobije naknadu za gubitak posla..i to tri vrste naknade. Vas suprug bi ocigledno, po mom misljenju bio u grupi za naknadu työmarkkinatuki, koja je za one koji su bili zaposleni, pa postali nezaposleni.Da biste uopste mogli da aplicirate na bilo koju naknadu, vas muz mora da bude registrovan kao trazilac posla, i to odmah, prvog dana po prestanku radnog odnosa, pri Kancelariji za zaposljavanje i ekonomski razvoj na TE kancelariju, preko sajta http://www.te-palvelut.fi/te/en/
Da bi mogao da uopste aplicira na naknadu, mora da bude registrovan pri ovoj kancelariji bar 7 dana.Drugi uslova da bi imao pravo na naknadu, je taj da mora da ima bar 26 nedelja rada u roku od poslednjih 28 meseci. Ako ne ispunjava ove uslove, moze se prijaviti za subvenciju trzista rada.

Za sve ostale informacije i nejasnoce, obratite se kancelarijama pri ovim sajtovima:
www.kela.fi
http://www.tyj.fi/eng

Srdacan pozdrav

Poštovana,
Zanima me, ako mi možete pomoći, koje firme se u Finskoj bave proizvodnjom materijala za građevinarstvo, (lepkovi za stiropor, pločice, fug mase, disperzije i poludisperzije, maltere) Kontaktirala bih ih lično.
Unapred hvala na odgovoru

Postovana,

Potrefili ste oblast u koju se ne razumem previse...ali evo nekih kompanija koje ce vam mozdaa biti interesantne. Pozdrav

https://new.tikkurila.fi/kotimaalarit
https://www.semtu.com
https://www.ruukki.com
http://www.kerabit.fi/

Post a Comment