Sep 3, 2014

Finski jezik – Koliko je sati?Danas ću vas naučiti kako se na finskom kažu neke fraze vezane za tačno vreme, ali uzgred ću vas naučiti i kako vi nekome da odgovorite na finskom jeziku, ako vas pitaju “koliko je sati?”.

Ovo pitanje možete postaviti na više načina…neki od njih su Mitä kello on? ili Paljonko kello on? Obe fraze znače…Koliko je sati? 

Paljonko kello on? Ova fraza doslovno znači Koliko je sati?. Paljonko (koliko) + kello (sat) + on (je). E sad, tu postoje razne varijacije na temu, pa možete pitati i Voisitteko sanoa mitä kello on? / Da li mi možete reći koliko je sati?...ili Voitteko sanoa mikä on oikea aika? / Možete li mi reći tačno vreme?, ali najjednostavnije i najlakše je ipak pitati samo Paljonko kello on?.

E sada. Da biste odgovorili nekome koliko ima sati, nije dovoljno da znate samo brojeve na finskom, već i kako se prave forme odgovora. Kao što kod nas postoje reči (pola, tačno, i, do…), koje se upotrebljavaju u izgovoru (pola 4, tačno 4, 4 i 20, 20 do 4), a manje u pisanju, tako je i u finskom jeziku veoma važno da naučite te reči, a one su (puoli, tasan, yli, varttia i reč vaille). Pored toga, bitno je da naučite brojeve do 30, i onda možemo da krenemo sa učenjem fraza izgovora.

0 nolla
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 neljä
5 viisi
6 kuusi
7 seitsemän
8 kahdeksan
9 yhdeksän
10 kymmenen
11 yksitoista
12 kaksitoista
13 kolmetoista
14 neljätoista
15 viisitoista
16 kuusitoista
17 seitsemäntoista
18 kahdeksantoista
19 yhdeksäntoista
20 kaksikymmentä
21 kaksikymmentäyksi
22 kaksikymmentäkaksi
23 kaksikymmentäkolme
24 kaksikymmentäneljä
25 kaksikymmentäviisi
26 kaksikymmentäkuusi
27 kaksikymmentäseitsemän
28 kaksikymmentäkahdeksan
29 kaksikymmentäyhdeksän
30 kolmekymmentäTasan se upotrebljava ako je tačan odnosno pun sat. Sama reč tasan znači tačno. Izgovara se u ovakvoj formi...
Primer : Kello on tasan kahdeksan. (Kello-sati, on-je, tasan-tačno, kahdeksan-osam). U prevodu ovo znači ...tačno je osam sati.. ili skraćeno... tačno je osam.

Puoli se upotrebljava ako je pola sata. Sama reč puoli znači pola. Izgovara se u ovakvoj formi...
Primer: Kello on puoli kuusi. (Kello-sati, on-je, puoli - pola, kuusi- šest). U prevodu ovo znači...pola šest.

Yli se upotrebljava kada je pun sat i broj minuta do 29. ( reimo od 2:01 – 2:29). Sama reč doslovce znači …više od. Izgovara se u ovakvoj formi...
Kello on  kymmenen minuuttia yli yksi. – Jedan i deset minuta....ili 
Kello on  kymmenen yli yksi. - Jedan i deset.   
Kao što vidite, Finci prvo izgovaraju minute, pa onda sate, jer rečenica Kello on kymmenen minuuttia yli yksi, u bukvalnom prevodu znači  deset minuta više od jedan.

Varttia u bukvalnom prevodu znači četvrt, što označava period od 15 minuta. Kao što bismo mi izgovarali sledeće:
Petnaest do dva - Kello on viisitoista vaille kaksi.
Petnaest minuta do dva - Kello on viisitoista minuuttia vaille kaksi.
ili
Četvrt do dva - Kello on varttia vaille kaksi.

Vaille u bukvalnom prevodu znači bez. To je nešto kao u srpskom do. Upotrebljava se kada ima od 29 do 1 minut do punog sata) Znači, ako je 30 minuta do 4, tada se ne kaže tako, već pola 4 (puoli), ako je petnaest do četiri, onda se može reći varttia (četvrt), a za tačno ( tasan). Za sve ostalo, tu je vaille.
Kello on kymmenen minuuttia vaille kaksi. -  Deset minuta do dva... ili
Kello on kymmenen vaille kaksi. – Deset do dva

Evo sada malo primera i vežbi:

Paljonko kello on? -Koliko je sati?
Kello on puoli viisi. – Pola pet.
Kello on puoli kolme. – Pola tri
Kello on puoli kaksi – Pola dva
Kello on puoli neljä. – Pola četiri.
Kello on tasan viisi. – Tačno je pet. ( U principu, možete reći i samo Kello on viisi ( pet sati)), ali je prvi primer nekako bolji, odnosno precizniji.
Kello on tasan kaksi - Tačno je dva.
Kello on tasan yksi. - Tačno je jedan. ( možete reći i samo Kello on yksi ( jedan sat)) Ako želite da naglasite da se radi o noći, tada kažete Kello on yksi yöllä. (jedan sat noću)
Kello on tasan neljä - Tačno je četiri.
Kello on kymmenen minuuttia yli yksitoista. – Jedanaest i deset minuta.
Kello on varttia yli kaksitoista. – Dvanaest i petnaest.
Kello on viisi minuuttia yli kaksi –  Dva i pet minuta
Kello on varttia yli kymmenen.- Deset i petnaest
Kello on viisi yli seitsemän – Sedam i pet.
Kello on kaksikymmentä minuuttia yli yksi. - Jedan i dvadeset minuta.
Kello on varttia yli seitsemän. – Sedam i petnaest
Kello on kymmenen yli kahdeksan – Osam i deset
Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. –Jedan i deset minuta (U principu, možete reći i samo Kello on kymmenen yli yksi. ( jedan i deset), ali je prvi primer precizniji. No, oba su tačna.
Kello on varttia vaille kaksitoista. – Petnaest do dvanaest.
Kello on varttia vaille kuusi – Petnaest do šest.
Kello on viisi vaille kuusi – Pet do šest.
Kello on viisi minuuttia vaille kaksi. – Pet minuta do dva
Kello on kymmenen vaille viisi – Deset do pet
Kello on kymmenen minuuttia vaille kaksi. – Deset minuta do dva.
Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. – Dvadeset minuta do dva.
Kello on nyt kymmenen illalla. – Sada je deset sati uveče. ( nyt/ sada) (illalla –uveče)

Znači, sve možete izgovarati i bez onih reči minuuttia i tasan, ali sam ja dala oba primera, i sa i bez. Svakako su preciznije varijante sa ovim rečima, ali je potpuno ispravno i bez njih.

Ako vas neko pita ovako Moneltako?/ U koje vreme?... kao u ovom primeru

 Moneltako Kimmo pääsee työstä? - U koje vreme Kimmo izlazi sa posla?
…ukoliko Kimmo izlazi u pun sat ili u polovini sata, tada se odgovara ovako:
Kimmo pääsee työstä puoli kymmeneltä. – Kimmo izlazi sa posla u pola deset.

( Kimmo pääsee työstä znači Kimo izlazi sa posla….puoli ( pola) + kymmeneltä (u deset)..znači izraz puoli kymmeneltä znači u pola deset. (Ispod imate objašnjene termine za ovakve kovanice)

Kimmo pääsee työstä yhdeksältä. - Kimmo izlazi sa posla u devet.


Ako Kimmo izlazi u bilo koje vreme koje nisu pun sat ili polovina sata, onda se kaže uobičajno.
Kimmo pääsee työstä kymmenen yli yksitoista  / Kimmo izlazi sa posla  u deset do jedanaest.

Kao što ste videli u ovim primerima, ni 10, ni 9 se ne izgovaraju kao yhdeksän (9), ili kao kymmenen (10), već u formi sa nastavkom, kao u primerima ispod.

Moneltako? – U koje vreme?

kello yksi  - jedan sat     yhdeltä  - u jedan
kello kaksi – dva sata     kahdelta  - u dva
kello kolme – tri sata     kolmelta  - u tri
kello neljä -  četiri sata      neljältä - u četiri sata
kello viisi - pet sati       viideltä - u pet sati
kello kuusi - šest sati      kuudelta - u šest sati
kello seitsemän  - sedam sati      seitsemältä -u sedam sati
kello kahdeksan -osam sati      kahdeksalta -u osam sati
kello yhdeksän - devet sati      yhdeksältä - u devet sati
kello kymmenen - deset sati      kymmeneltä - u deset sati
kello yksitoista  - jedanaest sati    yhdeltätoista - u jedanaest sati
kello kaksitoista - dvanaest sati       kahdeltatoista - u dvanaest sati 

Ovi primeri nastali su ovako:

1  yksi + ltä   -  yhdeltä
2  kaksi + lta  -  kahdelta
3  kolme + lta   -  kolmelta
4  neljä + ltä  -  neljältä
5  viisi + ltä   -  viideltä
6  kuusi + lta  -  kuudelta
7  seitsemän + ltä  -  seitsemältä
8  kahdeksan + lta   -  kahdeksalta
9  yhdeksän + ltä   -  yhdeksältä

10  kymmenen + ltä   -  Kymmeneltä
11  yksitoista + ltä   -     yhdeltätoista
12  kaksitoista + lta   -  kahdeltatoista.

 

Sekunti  – sekunda
Vähän – malo
Tunti –  čas
Vuorokausi – 24h (dan) 


Evo još jednog primera

Iltapäivällä koulu alkaa neljältä ja loppuu varttia vaille kymmenen - U toku popodneva, škola počinje u četiri i završava se u petnaest do deset.
( Pošto je samo 4 sata, puno vreme u ovom tekstu, samo se tu upotrebljava pojam neljälta (u četiri).

Mihin aikaan juna lähtee? – U koje vreme polazi voz?
Kuudelta - U šest sati
Juna lähtee kello yksitoista nolla neljä . Voz polazi u jedanaest i četiri. ( Kada se na aerodromu ili stanicama precizira tačno vreme, kao recimo 11:04, onda se nekad upotrebljava i reč nolla (nula);
  
Tarja, mihin aikaan koulu loppuu tänään? - Tarja, u koje vreme ti se završava škola danas?

Tänään koulu loppuu varttia vaille kolme. – Danas mi se škola završava u četvrt do tri.
(Ovde nema u testu polovine sata i celog sata, pa  se sve izgovara uobičajno.)

A sada pogledajte jos uobičajnih primera:

11.00 Kello on tasan yksitoista.
12.30 Kello on puoli yksi.
07.10 Kello on kymmenen yli seitsemän.
10.30 Kello on puoli yksitoista.
07.15 Kello on viisitoista yli seitsemän.
04.35 Kello on kaksikymmentäviisi vaille viisi.
01.15 Kello on viisitoista yli yksi.
05.40 Kello on kaksikymmentä vaille kuusi.
21.25 Kello on kaksikymmentäviisi yli kaksikymmentäyksi.
07.55 Kello on viisikymmentäviisi yli seitsemän.
08.30 Kello on puoli yhdeksän.
11.35 Kello on kolmekymmentäviisi yli yksitoista.
03.45 Kello on viisitoista vaille neljä.
01.30 Kello on puoli kaksi.
16.50 Kello on viisikymmentä vaille kuusitoista.
02-30 Kello on puoli kolme.


Zimsko računanje vremena ove godine u Finskoj počinje 26. Oktobra u 4:00’
Iako se svuda u svetu koristi dvadesetčetvoročasovno vreme (24 tunnin kello),  a tako vam sigurno I piše na vašim komjuterima dok čitate ovaj tekst, u nekim zemljama se koristi dva puta u toku dana vreme od 1- 12. U Albaniji I Grčkoj na kompjuterima u 19: 30 piše 7:30. Ali se u skoro svim evropskim zemljama u govornom jeziku I za 19 : 30 kaže 7:30, jer svako vidi da li je u pitanju jutro ili veče. 

A sada malo zanimljivosti...

U Finskoj je svaki dan nečiji imendan. Ovde je sajt koji pokazuje tačan datum i ko toga dana slavi imendan. Moj imendan, i svih ostalih dama koje se zovu Tarja je 7. marta. http://www.viikko-kalenteri.com/aau/suomi
Evo sajta gde ćete videti koliko je trenutno sati u Finskoj http://www.viikko.nu/aai/paljonko-kello-on
Sajt koji pokazuje koja je nedelja po redu u godini  http://www.viikko.nu/aai/viikko
Izračunajte vremensku razliku između bilo koja dva grada na svetu  http://fi.thetimenow.com/time-zone-converter.php  Zadaci za vežbu:

Zadatak 1 (Tehtävä  1)
Paljonko kello on? ( Koliko je sati?). Valitse oikea vaihtoehto ( Izaberi pravu opciju).

     1.Kako se kaže  Tačno je jedan ? a) puoli kolme, b) tasan yhdeksän, c) tasan yksi.
    2.Kako se kaže Sedam i petnaest? a) viisitoista vaille kaksi, b) viisitoista yli seitsemän, c) viisitoista vaille kymmenen,
3  3.Kako se kaže  Deset minuta do šest? a) kymmenen minuuttia vaille kaksi, b) kymmenen minuuttia vaille kuusi, c) viisi minuuttia vaille viisi.
4   4.Kako se kaže  Pola osam? a) tasan viisi, b) puoli kuusi, c) puoli kahdeksan.
5.Kako se kaže  Sedam i deset? a) kaksikymmentäviisi vaille viisi, b) puoli kaksi, c) kymmenen yli seitsemän.

9 Komentari / Kommentit:

Hvala Tarja, ovo ce nam definitivno trebati...Pozdrav od Esme i Ivana

Pozdrav i vama dragi Ivane i Esma. Vec ste mi rekli da vam se Finska dopala, pa vam drzim palceve da naucite jezik i zapocnete tu novi zivot.

Mozda si negdje već pisala, ali da ne prelistavam sad sve. Izgovor ide kako piše? Ili?
primjer- yksi. Jel se kaže -jksi? ili -iksi?
Hvala. :)

Posto je tesko to objasniti, jer nije ni jksi, ni iksi, vec vise zvuci kao uksi, ali posto je to "u" nespecificno, spremila sam vam sve izgovore brojeva od 1 - 10.
https://vimeo.com/105566405

Mislim da se slovo Y izgovara kao meko U, slovo A sa takama kao meko A i slovo O sa tackama kao meko O, nesto slicno kao u madjarskom jeziku, zar ne ?

Da, donekle ste u pravu, iako ne znam madjarski :) Kako se izgovaraju ta slova imate u ovom tekstu...
http://mojafinska.blogspot.com/2014/08/finske-reci-u-520-slika.html
a iznad vaseg komentara je i link ka sajtu Vimeo, gde se izgovaraju brojevi od 1 do 10, pa i tu sve mozete cuti uzivo.

Hvala vam mnogo na svemu. Supruga i ja pokusavamo da naucimo finski, jer zarko zelimo da zivimo u finskoj. Znamo dosta reci, ali ne i gramaticka pravila, tako da sa velikom paznjom pratimo vase tekstove. Pozdrav od Natase i Stevice

super ti je sajt ali imam jednu nedoumicu: kako se na finskom kaze ok, vazi, u redu ?
Vladan

Vladane, hvala ti sto pratis ovaj blog...evo ovako...to sve zavisi da li se nekome obracas na govornom finskom, neformalno, ili onako formalno "knjiski". Ukoliko zelis to da kazes formalno, za to postoji vise nacina...
kyllä - da
ehdottomasti - definitivno
asia selvä - jasna stvar
ovo su bukvalni prevodi, i malo rogobatno zvuce na srpskom, ali sluze u situacijama za koje si pitao. Kada se radi o neformalnom finskom, u caskanju sa prijateljima, onda se najcesce govori ovako:
joo.... okei....ookoo..a sve su to varijante za nase "ok"..ili "vazi"

Post a Comment